ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی ارشد برق

ظرفیت قبولی گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران104
صنعتی شریف9-
خواجه نصیر الدین طوسی54
امیرکبیر6-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت63
شهید بهشتی تهران7-
صنعتی اصفهان151
شیراز6-
تبریز96
سهند تبریز114
فردوسی مشهد4-
صنعتی شاهرود 105
نوشیروانی بابل54
مجموع10831

ظرفیت قبولی گرایش افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران105
صنعتی شریف6-
خواجه نصیر الدین طوسی75
امیرکبیر6-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت31
شهید بهشتی تهران6-
صنعتی اصفهان--
شیراز6-
تبریز64
سهند تبریز208
فردوسی مشهد--
صنعتی شاهرود83
نوشیروانی بابل54
مجموع8830

ظرفیت قبولی گرایش سیستم‌های الکترونیک دیجیتال در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران63
صنعتی شریف17-
خواجه نصیر الدین طوسی43
امیرکبیر8-
تربیت مدرس--
علم و صنعت146
شهید بهشتی تهران7-
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز--
سهند تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی شاهرود--
نوشیروانی بابل85
مجموع6417

ظرفیت قبولی گرایش سیستم‌های قدرت در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 2)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران126
صنعتی شریف11-
خواجه نصیر الدین طوسی76
امیرکبیر2-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت153
شهید بهشتی تهران21-
صنعتی اصفهان188
شیراز15-
تبریز75
سهند تبریز146
فردوسی مشهد62
صنعتی شاهرود205
نوشیروانی بابل128
مجموع16549

ظرفیت قبولی گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 2)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران84
صنعتی شریف11-
خواجه نصیر الدین طوسی75
امیرکبیر7-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت165
شهید بهشتی تهران--
صنعتی اصفهان3-
شیراز--
تبریز117
سهند تبریز156
فردوسی مشهد51
صنعتی شاهرود125
نوشیروانی بابل86
مجموع10839

ظرفیت قبولی گرایش مخابرات میدان و موج در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 3)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران125
صنعتی شریف13-
خواجه نصیر الدین طوسی87
امیرکبیر8-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت21-
شهید بهشتی تهران8-
صنعتی اصفهان81
شیراز14-
تبریز75
سهند تبریز--
فردوسی مشهد10-
صنعتی شاهرود124
نوشیروانی بابل85
مجموع13427

ظرفیت قبولی گرایش مخابرات سیستم در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 4)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران84
صنعتی شریف24-
خواجه نصیر الدین طوسی54
امیرکبیر10-
تربیت مدرس7-
علم و صنعت23-
شهید بهشتی تهران8-
صنعتی اصفهان141
شیراز21-
تبریز138
سهند تبریز158
فردوسی مشهد12-
صنعتی شاهرود256
نوشیروانی بابل86
مجموع19337

ظرفیت قبولی گرایش کنترل در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 5)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران146
صنعتی شریف9-
خواجه نصیر الدین طوسی1514
امیرکبیر19-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت212
خوارزمی112
شهید بهشتی تهران24-
صنعتی اصفهان16-
شیراز7-
تبریز1410
سهند تبریز177
فردوسی مشهد105
صنعتی شاهرود237
نوشیروانی بابل118
مجموع21661

ظرفیت قبولی گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق (کد ضریب 6)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران84
صنعتی شریف12-
خواجه نصیر الدین طوسی53
امیرکبیر10-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت214
شهید بهشتی تهران4-
صنعتی اصفهان7-
شیراز7-
تبریز138
سهند تبریز147
فردوسی مشهد51
صنعتی شاهرود--
نوشیروانی بابل86
مجموع11943

مطالب مرتبط برق ارشد