به پارسه خوش آمدید

مطالب مهم و اطلاعیه ها

به موسسه آموزش عالی آزاد پارسه خوش آمدید

موسسه آموزش عالی آزاد پارسه - مدرسه ای به وسعت ایرانموسسه آموزش عالی آزاد پارسه - مدرسه ای به وسعت ایران
موسسه آموزش عالی آزاد پارسه - مدرسه ای به وسعت ایرانشروع مسیر موفقیت

برترین اساتید کشور

دکتر فرید
دکتر فرید دوره صفر تا صدMSRT دوره MSRT مدرسه زبان ، زبان عمومی مکانیک ارشد ، زبان عمومی مکانیک دکتری ، زبان عمومی برق ارشد ، زبان عمومی کامپیوتر دکتری ، زبان عمومی حسابداری دکتری ، زبان عمومی حسابداری ارشد ، زبان عمومی برق دکتری ، زبان عمومی صنایع ارشد ، زبان عمومی عمران دکتری ، زبان عمومی عمران ارشد ، زبان عمومی صنایع دکتری ، زبان عمومی مدیریت ارشد ، زبان تخصصی عمران ارشد ، زبان عمومی مدیریت دکتری ، زبان عمومی معماری دکتری ، زبان عمومی معماری ارشد ، زبان تخصصی معماری ارشد ، زبان تخصصی برق ارشد ، زبان عمومی مواد دکتری ، زبان تخصصی مکانیک ارشد ، زبان عمومی مهندسی شیمی ارشد ، زبان تخصصی مهندسی شیمی ارشد ، زبان عمومی مهندسی شیمی دکتری ، زبان عمومی بیومواد دکتری ، زبان عمومی و تخصصی روانشناسی ارشد ، زبان عمومی روانشناسی دکتری ، زبان عمومی روانشناسی ارشد ، زبان عمومی مجموعه مشاوره دکتری ، زبان عمومی و تخصصی حقوق ارشد ، زبان دکتری (کد B) عمران دکتری ، زبان تخصصی صنایع ارشد ، زبان دکتری(کد B) روانشناسی دکتری ، زبان دکتری(کد B) مهندسی شیمی دکتری ، زبان دکتری(کد B) صنایع دکتری ، زبان عمومی کامپیوتر ارشد ، زبان عمومی HSE ارشد ، زبان عمومی B مکانیک دکتری ، زبان عمومی کد B کامپیوتر دکتری ، زبان عمومی کد B حسابداری دکتری ، زبان عمومی B مدیریت دکتری ، زبان عمومی B مجموعه مشاوره دکتری ، زبان عمومیB برق دکتری ، زبان عمومیB معماری دکتری ، زبان تخصصی حسابداری ارشد ، نکته و تست زبان تخصصی روانشناسی روانشناسی ارشد ، نکته و تست زبان عمومی دکتری کامپیوتر دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری برق دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری مهندسی شیمی دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری بیومواد دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری عمران دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری مکانیک دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری صنایع دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری مواد دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری معماری دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری مدیریت دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری حسابداری دکتری ، نکته و تست زبان عمومی ارشد معماری ارشد ، نکته و تست زبان عمومی ارشد کامپیوتر ارشد ، نکته و تست زبان عمومی ارشد مدیریت ارشد ، نکته و تست زبان عمومی دکتری روانشناسی دکتری ، نکته و تست زبان عمومی عمران ارشد ، نکته و تست زبان عمومی حسابداری ارشد ، نکته و تست زبان عمومی دکتری مجموعه مشاوره دکتری ، نکته و تست زبان عمومی برق ارشد ، نکته و تست زبان عمومی مکانیک ارشد ، نکته و تست زبان عمومی مهندسی شیمی ارشد ، نکته و تست زبان عمومی ارشد صنایع ارشد ، نکته و تست زبان عمومی ارشد HSE ارشد
73دوره فعال
استاد انصاری
استاد انصاری استعداد تحصیلی مکانیک دکتری ، استعداد تحصیلی کامپیوتر دکتری ، آمار و احتمال حسابداری دکتری ، ریاضی حسابداری دکتری ، استعداد تحصیلی حسابداری دکتری ، استعداد تحصیلی برق دکتری ، آمار و احتمال حسابداری ارشد ، ریاضی حسابداری ارشد ، استعداد تحصیلی عمران دکتری ، استعداد تحصیلی صنایع دکتری ، ریاضی عمومی 1 و 2 MBA ارشد ، آمار و احتمال مدیریت دکتری ، آمار و احتمال مدیریت ارشد ، ریاضی مدیریت ارشد ، استعداد تحصیلی مدیریت دکتری ، استعداد تحصیلی معماری دکتری ، استعداد تحصیلی مواد دکتری ، استعداد تحصیلی مهندسی شیمی دکتری ، استعداد تحصیلی معماری ارشد ، استعداد تحصیلی بیومواد دکتری ، آمار و روش تحقیق روانشناسی ارشد ، آمار و روش تحقیق روانشناسی دکتری ، استعداد تحصیلی روانشناسی دکتری ، استعداد تحصیلی فناوری اطلاعات (It) دکتری ، آمار و روش تحقیق مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلی مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلی B حسابداری ارشد ، استعداد تحصیلی B حسابداری دکتری ، استعداد تحصیلی B مدیریت دکتری ، استعداد تحصیلی B روانشناسی ارشد ، استعداد تحصیلی B روانشناسی دکتری ، استعداد تحصیلی B مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلی B معماری دکتری ، آمار و روش تحقیق B روانشناسی ارشد ، آمار و روش تحقیق B روانشناسی دکتری ، آمار و احتمال B مدیریت ارشد ، آمار و احتمال کد B حسابداری دکتری ، ریاضی کد B حسابداری دکتری ، ریاضی B مدیریت ارشد ، ریاضی انسانی B حسابداری ارشد ، آمار و احتمال انسانی B حسابداری ارشد ، آمار و احتمال انسانی B مدیریت دکتری ، آمار و روش تحقیق B مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلیB مکانیک دکتری ، نکته و تست ریاضی عمومی 1 و 2 MBA ارشد ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی کامپیوتر دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی برق دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی مهندسی شیمی دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی بیومواد دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی مواد دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی عمران دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی مکانیک دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی انسانی معماری دکتری ، نکته و تست آمار و احتمال انسانی مدیریت ارشد ، نکته و تست ریاضی انسانی مدیریت ارشد ، نکته و تست آمار و احتمال انسانی مدیریت دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی انسانی مدیریت دکتری ، نکته و تست آمار و روش تحقیق روانشناسی ارشد ، نکته و تست آمار و روش تحقیق روانشناسی دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی انسانی روانشناسی دکتری ، نکته و تست آمار و احتمال انسانی حسابداری ارشد ، نکته و تست ریاضی انسانی حسابداری ارشد ، نکته و تست آمار و احتمال انسانی حسابداری دکتری ، نکته و تست ریاضی انسانی حسابداری دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی انسانی حسابداری دکتری ، نکته و تست آمار و روش تحقیق مجموعه مشاوره دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی مجموعه مشاوره دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی صنایع دکتری
69دوره فعال
دکتر شادلو
دکتر شادلو ریاضی مهندسی مکانیک ارشد ، معادلات دیفرانسیل مکانیک ارشد ، ریاضی مهندسی مکانیک دکتری ، معادلات دیفرانسیل مکانیک دکتری ، ریاضی مهندسی برق ارشد ، معادلات دیفرانسیل برق ارشد ، ریاضی مهندسی برق دکتری ، معادلات دیفرانسیل برق دکتری ، معادلات دیفرانسیل عمران ارشد ، ریاضی مهندسی بیو مواد ارشد ، معادلات دیفرانسیل بیو مواد ارشد ، معادلات دیفرانسیل مواد دکتری ، معادلات دیفرانسیل بیومواد دکتری ، معادلات دیفرانسیل B مکانیک دکتری ، ریاضی مهندسیB برق ارشد ، ریاضی مهندسیB مکانیک ارشد ، ریاضی مهندسیB برق دکتری ، ریاضی مهندسیB مکانیک دکتری ، معادلات دیفرانسیل B برق ارشد ، معادلات دیفرانسیل B برق دکتری ، معادلات دیفرانسیل کد B مکانیک ارشد ، معادلات دیفرانسیل کد B عمران ارشد ، ارتباط سازی بین تحصیلات آکادمیک و کسب و کار پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه ، نکته و تست معادلات عمران ارشد ، نکته و تست معادلات برق ارشد ، نکته و تست معادلات برق دکتری ، نکته و تست معادلات مکانیک ارشد ، نکته و تست معادلات مکانیک دکتری ، نکته و تست معادلات مواد ارشد ، نکته و تست معادلات مواد دکتری ، نکته و تست ریاضی مهندسی برق ارشد ، نکته و تست ریاضی مهندسی برق دکتری ، نکته و تست ریاضی مهندسی مکانیک ارشد ، نکته و تست ریاضی مهندسی مکانیک دکتری ، نکته و تست ریاضی مهندسی مواد ارشد
35دوره فعال
استاد صفایی
استاد صفایی آمار و احتمال مهندسی برق ارشد ، آمار و احتمال کامپیوتر ارشد ، تحقیق در عملیات مدیریت ارشد ، مدیریت تولید مدیریت ارشد ، تحقیق در عملیات پیشرفته مدیریت دکتری ، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته مدیریت دکتری ، آمار و احتمال مهندسی صنایع ارشد ، تحقیق در عملیات صنایع ارشد ، کنترل کیفیت صنایع ارشد ، آمار و احتمال مهندسی صنایع دکتری ، تحقیق در عملیات صنایع دکتری ، نکته و تست آمار و احتمال مهندسی کامپیوتر ارشد ، نکته و تست تحقیق در عملیات مدیریت ارشد ، نکته و تست مدیریت تولید مدیریت ارشد ، نکته و تست تحقیق در عملیات پیشرفته مدیریت دکتری ، نکته و تست مدیریت تولید پیشرفته مدیریت دکتری ، نکته و تست آمار و احتمال مهندسی برق ارشد ، نکته و تست آمار و احتمال مهندسی صنایع ارشد ، نکته و تست تحقیق در عملیات صنایع ارشد ، نکته و تست کنترل کیفیت صنایع ارشد ، نکته و تست آمار و احتمال مهندسی صنایع دکتری ، نکته و تست تحقیق در عملیات صنایع دکتری ، نکته و تست آمار و احتمال مهندسی HSE ارشد
23دوره فعال
گروه اساتید
گروه اساتید نظریه و مبانی مدیریت دولتی مدیریت دکتری ، نظریه و مبانی خط مشی مدیریت دکتری ، عناصر و جزئیات معماری دکتری ، تاریخ معماری ایران معماری دکتری ، تاریخ معماری جهان معماری دکتری ، تاریخ معماری معاصر معماری دکتری ، عناصر و جزئیات معماری ارشد ، تاریخ معماری جهان معماری ارشد ، تاریخ معماری ایران معماری ارشد ، شیمی آلی و بیوشیمی بیو مواد ارشد ، فیزیولوژی و آناتومی بیو مواد ارشد ، بیومتریال ها و علم مواد بیو مواد ارشد ، مکانیک سیالات مهندسی شیمی ارشد ، حقوق تجارت حقوق دکتری ، متون فقه حقوق دکتری ، حقوق جزا عمومی حقوق دکتری ، حقوق جزا اختصاصی حقوق دکتری ، آئین دادرسی کیفری حقوق دکتری ، حقوق بین الملل حقوق دکتری ، استعداد تحصیلی حقوق دکتری ، زبان عمومی حقوق دکتری ، اسکیس (دوره VIP) معماری دکتری ، حقوق تجارت حقوق ارشد ، متون فقه حقوق ارشد ، منتورینگ پروژه عملیاتی و استعدادیابی پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه ، نکته و تست طرح ریزی واحدهای صنعتی صنایع ارشد ، نکته و تست اقتصاد مهندسی صنایع ارشد ، نکته و تست کنترل موجودی صنایع ارشد ، نکته و تست اقتصاد مهندسی HSE ارشد
29دوره فعال

آخرین اخبار

Page Not Found 404

مشاوره رایگان

دانشجویان و داوطلبین سراسر کشور جهت مشاوره و برنامه ریزی درسی، فردی و تخصصی رایگان (حضوری و یا تلفنی) با مشاوران متخصص و اساتید میتوانند فرم مشاوره را پر نمایند.
در اولین فرصت جهت تعیین وقت مشاوره با شما تماس گرفته میشود،