به پارسه خوش آمدید

مطالب مهم و اطلاعیه ها

به موسسه آموزش عالی آزاد پارسه خوش آمدید

موسسه آموزش عالی آزاد پارسه - مدرسه ای به وسعت ایرانموسسه آموزش عالی آزاد پارسه - مدرسه ای به وسعت ایران
موسسه آموزش عالی آزاد پارسه - مدرسه ای به وسعت ایرانشروع مسیر موفقیت

برترین اساتید کشور

دکتر خدامرادی
دکتر خدامرادی روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی ارشد ، روانشناسی رشد روانشناسی ارشد ، روانشناسی بالینی روانشناسی ارشد ، فیزیولوژیک و انگیزش روانشناسی ارشد ، علم النفس روانشناسی ارشد ، روانشناسی رشد روانشناسی دکتری ، نوروسایکولوژی روانشناسی دکتری ، آسیب شناسی روانی روانشناسی دکتری ، نکته و تست روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی ارشد ، نکته و تست روانشناسی رشد روانشناسی ارشد ، نکته و تست روانشناسی بالینی روانشناسی ارشد ، نکته و تست فیزیولوژیک انگیزش روانشناسی ارشد ، نکته و تست علم النفس روانشناسی ارشد ، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 1404 روانشناسی ارشد ، روانشناسی رشد 1404 روانشناسی ارشد ، روانشناسی بالینی 1404 روانشناسی ارشد ، فیزیولوژیک و انگیزش 1404 روانشناسی ارشد ، علم النفس 1404 روانشناسی ارشد ، روانشناسی شخصیت کد 1 دکتری 1404 روانشناسی دکتری ، روانشناسی رشد دکتری 1404 روانشناسی دکتری ، نوروسایکولوژی کد 1 دکتری 1404 روانشناسی دکتری ، آسیب شناسی روانی دکتری 1404 روانشناسی دکتری
22دوره فعال
دکتر فرید
دکتر فرید دوره MSRT دوره MSRT مدرسه زبان ، دوره صفر تا صدMSRT دوره MSRT مدرسه زبان ، زبان عمومی مکانیک ارشد ، زبان عمومی مکانیک دکتری ، زبان عمومی برق ارشد ، زبان عمومی کامپیوتر دکتری ، زبان عمومی حسابداری دکتری ، زبان عمومی حسابداری ارشد ، زبان عمومی برق دکتری ، زبان عمومی صنایع ارشد ، زبان عمومی عمران دکتری ، زبان عمومی عمران ارشد ، زبان عمومی صنایع دکتری ، زبان عمومی مدیریت ارشد ، زبان تخصصی عمران ارشد ، زبان عمومی مدیریت دکتری ، زبان عمومی معماری دکتری ، زبان عمومی معماری ارشد ، زبان تخصصی معماری ارشد ، زبان تخصصی برق ارشد ، زبان عمومی مواد دکتری ، زبان تخصصی مکانیک ارشد ، زبان عمومی مهندسی شیمی ارشد ، زبان تخصصی مهندسی شیمی ارشد ، زبان عمومی مهندسی شیمی دکتری ، زبان عمومی بیومواد دکتری ، زبان عمومی و تخصصی روانشناسی ارشد ، زبان عمومی روانشناسی دکتری ، زبان عمومی روانشناسی ارشد ، زبان عمومی مجموعه مشاوره دکتری ، زبان عمومی و تخصصی حقوق ارشد ، زبان دکتری (کد B) عمران دکتری ، زبان تخصصی صنایع ارشد ، زبان دکتری(کد B) روانشناسی دکتری ، زبان دکتری(کد B) مهندسی شیمی دکتری ، زبان دکتری(کد B) صنایع دکتری ، زبان عمومی کامپیوتر ارشد ، زبان عمومی HSE ارشد ، زبان عمومی B مکانیک دکتری ، زبان عمومی کد B کامپیوتر دکتری ، زبان عمومی کد B حسابداری دکتری ، زبان عمومی B مدیریت دکتری ، زبان عمومی B مجموعه مشاوره دکتری ، زبان عمومیB برق دکتری ، زبان عمومیB معماری دکتری ، زبان تخصصی حسابداری ارشد ، نکته و تست زبان تخصصی روانشناسی روانشناسی ارشد ، نکته و تست زبان عمومی دکتری کامپیوتر دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری برق دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری مهندسی شیمی دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری بیومواد دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری عمران دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری مکانیک دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری صنایع دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری مواد دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری معماری دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری مدیریت دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری حسابداری دکتری ، نکته و تست زبان عمومی ارشد معماری ارشد ، نکته و تست زبان عمومی ارشد کامپیوتر ارشد ، نکته و تست زبان عمومی ارشد مدیریت ارشد ، نکته و تست زبان عمومی مکانیک ارشد ، نکته و تست زبان عمومی مهندسی شیمی ارشد ، نکته و تست زبان عمومی ارشد صنایع ارشد ، نکته و تست زبان عمومی ارشد HSE ارشد ، زبان عمومی 1404 معماری ارشد ، زبان تخصصی 1404 معماری ارشد ، زبان عمومی 1404 معماری دکتری ، زبان ویژه MBA - 1404 MBA ارشد ، زبان عمومی 1404 صنایع ارشد ، زبان تخصصی 1404 صنایع ارشد ، زبان عمومی 1404 مهندسی شیمی ارشد ، زبان تخصصی 1404 مهندسی شیمی ارشد ، زبان عمومی 1404 مکانیک ارشد ، زبان تخصصی 1404 مکانیک ارشد ، زبان عمومی 1404 مکانیک دکتری ، زبان عمومی 1404 حسابداری ارشد ، زبان تخصصی 1404 حسابداری ارشد ، زبان عمومی 1404 HSE ارشد ، زبان تخصصی 1404 HSE ارشد ، زبان عمومی 1404 برق ارشد ، زبان تخصصی 1404 برق ارشد ، زبان عمومی دکتری 1404 برق دکتری ، زبان عمومی 1404 مدیریت ارشد ، زبان عمومی 1404 مدیریت دکتری ، زبان تخصصی روانشناسی 1404 روانشناسی ارشد ، زبان عمومی دکتری 1404 روانشناسی دکتری ، زبان عمومی 1404 مجموعه مشاوره دکتری ، زبان عمومی دکتری 1404 حسابداری دکتری ، زبان عمومی دکتری 1404 صنایع دکتری ، زبان عمومی 1404 عمران دکتری ، زبان عمومی ارشد 1404 کامپیوتر ارشد ، زبان تخصصی ارشد 1404 کامپیوتر ارشد ، زبان عمومی 1404 کامپیوتر دکتری
101دوره فعال
استاد انصاری
استاد انصاری استعداد تحصیلی مکانیک دکتری ، استعداد تحصیلی کامپیوتر دکتری ، آمار و احتمال حسابداری دکتری ، ریاضی حسابداری دکتری ، استعداد تحصیلی حسابداری دکتری ، استعداد تحصیلی برق دکتری ، آمار و احتمال حسابداری ارشد ، ریاضی حسابداری ارشد ، استعداد تحصیلی عمران دکتری ، استعداد تحصیلی صنایع دکتری ، ریاضی عمومی 1 و 2 MBA ارشد ، آمار و احتمال مدیریت دکتری ، آمار و احتمال مدیریت ارشد ، ریاضی مدیریت ارشد ، استعداد تحصیلی مدیریت دکتری ، استعداد تحصیلی معماری دکتری ، استعداد تحصیلی مواد دکتری ، استعداد تحصیلی مهندسی شیمی دکتری ، استعداد تحصیلی معماری ارشد ، استعداد تحصیلی بیومواد دکتری ، آمار و روش تحقیق روانشناسی ارشد ، آمار و روش تحقیق روانشناسی دکتری ، استعداد تحصیلی روانشناسی دکتری ، استعداد تحصیلی فناوری اطلاعات (It) دکتری ، آمار و روش تحقیق مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلی مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلی B حسابداری ارشد ، استعداد تحصیلی B حسابداری دکتری ، استعداد تحصیلی B مدیریت دکتری ، استعداد تحصیلی B روانشناسی ارشد ، استعداد تحصیلی B روانشناسی دکتری ، استعداد تحصیلی B مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلی B معماری دکتری ، آمار و روش تحقیق B روانشناسی ارشد ، آمار و روش تحقیق B روانشناسی دکتری ، آمار و احتمال B مدیریت ارشد ، آمار و احتمال کد B حسابداری دکتری ، ریاضی کد B حسابداری دکتری ، ریاضی B مدیریت ارشد ، ریاضی انسانی B حسابداری ارشد ، آمار و احتمال انسانی B حسابداری ارشد ، آمار و احتمال انسانی B مدیریت دکتری ، آمار و روش تحقیق B مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلیB مکانیک دکتری ، نکته و تست ریاضی عمومی 1 و 2 MBA ارشد ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی کامپیوتر دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی برق دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی مهندسی شیمی دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی بیومواد دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی مواد دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی عمران دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی مکانیک دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی انسانی معماری دکتری ، نکته و تست آمار و احتمال انسانی مدیریت ارشد ، نکته و تست ریاضی انسانی مدیریت ارشد ، نکته و تست آمار و احتمال انسانی مدیریت دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی انسانی مدیریت دکتری ، نکته و تست آمار و روش تحقیق روانشناسی ارشد ، نکته و تست آمار و روش تحقیق روانشناسی دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی صنایع دکتری ، استعداد تحصیلی 1404 معماری دکتری ، ریاضی عمومی 1 و 2 - 1404 MBA ارشد ، آمار و روش تحقیق ارشد 1404 روانشناسی ارشد ، ریاضی 1 و 2 عمران ارشد ، ریاض عمومی 1و2 - 1404 صنایع ارشد ، ریاضی عمومی 1 و 2 مکانیک ارشد ، ریاضی عمومی 1 و 2 -1404 مکانیک دکتری ، استعداد تحصیلی 1404 مکانیک دکتری ، آمار و احتمال 1404 حسابداری ارشد ، ریاضی 1404 حسابداری ارشد ، آمار و احتمال 1404 حسابداری دکتری ، ریاضی 1404 حسابداری دکتری ، ریاضی عمومی 1 - 1404 HSE ارشد ، ریاضی عمومی 1 و 2 - 1404 برق دکتری ، استعداد تحصیلی 1404 برق دکتری ، ریاضی 1404 مدیریت ارشد ، امار و احتمال 1404 مدیریت ارشد ، آمار و احتمال 1404 مدیریت دکتری ، استعدادتحصیلی 1404 مدیریت دکتری ، آمار و روش تحقیق 1404 روانشناسی دکتری ، استعداد تحصیلی دکتری 1404 روانشناسی دکتری ، آمار و روش تحقیق 1404 مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلی 1404 مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلی 1404 حسابداری دکتری ، استعداد-منطقی دکتری 1404 معماری دکتری ، استعداد- منطقی دکتری 1404 مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد- منطقی دکتری1404 مدیریت دکتری ، استعداد- منطقی دکتری 1404 روانشناسی دکتری ، استعداد- منطقی دکتری 1404 حسابداری دکتری ، استعداد تحصیلی 1404 صنایع دکتری ، استعداد تحصیلی 1404 عمران دکتری ، ریاضی عمومی 1و2 1404 کامپیوتر ارشد ، استعداد تحصیلی 1404 کامپیوتر دکتری
94دوره فعال
دکتر ضرغامی
دکتر ضرغامی تئوری های مدیریت 1404 مدیریت ارشد ، مدیریت از دیدگاه اسلام 1404 مدیریت ارشد ، بازاریابی مدیریت ارشد ، تئوری های مدیریت و مبانی سازمان مدیریت دکتری ، مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت دکتری ، بازاریابی پیشرفته مدیریت دکتری ، مدیریت استراتژیک پیشرفته مدیریت دکتری ، بازاریابیB مدیریت ارشد ، تئوری مدیریت و مبانی سازمان B مدیریت دکتری ، تئوری مدیریت و مبانی سازمان B مدیریت ارشد ، بازاریابیB مدیریت دکتری ، نکته و تست استراتژیک مدیریت دکتری ، نکته و تست بازاریابی مدیریت ارشد ، نکته و تست بازاریابی مدیریت دکتری ، نکته و تست تئوری مدیریت و مبانی سازمان مدیریت ارشد ، نکته و تست مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت ارشد ، نکته و تست تئوری مدیریت و مبانی سازمان مدیریت دکتری ، نکته و تست مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت دکتری ، بازاریابی 1404 مدیریت ارشد ، تئور ی های مدیریت و مبانی سازمان 1404 مدیریت دکتری ، مدیریت از دیدگاه اسلام 1404 مدیریت دکتری ، بازاریابی پیشرفته 1404 مدیریت دکتری ، مدیریت استراتژیک پیشرفته 1404 مدیریت دکتری
25دوره فعال
گروه اساتید
گروه اساتید نظریه و مبانی مدیریت دولتی مدیریت دکتری ، نظریه و مبانی خط مشی مدیریت دکتری ، عناصر و جزئیات معماری دکتری ، تاریخ معماری ایران معماری دکتری ، تاریخ معماری جهان معماری دکتری ، تاریخ معماری معاصر معماری دکتری ، عناصر و جزئیات معماری ارشد ، تاریخ معماری جهان معماری ارشد ، تاریخ معماری ایران معماری ارشد ، شیمی آلی و بیوشیمی بیو مواد ارشد ، فیزیولوژی و آناتومی بیو مواد ارشد ، بیومتریال ها و علم مواد بیو مواد ارشد ، مکانیک سیالات مهندسی شیمی ارشد ، حقوق تجارت حقوق دکتری ، متون فقه حقوق دکتری ، حقوق جزا عمومی حقوق دکتری ، حقوق جزا اختصاصی حقوق دکتری ، آئین دادرسی کیفری حقوق دکتری ، حقوق بین الملل حقوق دکتری ، استعداد تحصیلی حقوق دکتری ، زبان عمومی حقوق دکتری ، اسکیس (دوره VIP) معماری دکتری ، حقوق تجارت حقوق ارشد ، متون فقه حقوق ارشد ، منتورینگ پروژه عملیاتی و استعدادیابی پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه ، نکته و تست طرح ریزی واحدهای صنعتی صنایع ارشد ، نکته و تست کنترل موجودی صنایع ارشد ، نکته و تست اقتصاد مهندسی HSE ارشد ، دینامیک خاک عمران دکتری ، پی پیشرفته عمران دکتری ، تحقیق در عملیات 1404 صنایع ارشد ، تحقیق در عملیات 1404 صنایع دکتری ، انتقال جرم و عملیات واحد 1404 مهندسی شیمی ارشد ، کارگاه های تخصصی 1404 معماری دکتری ، کارگاه های تخصصی 1404 معماری ارشد ، آمار و احتمال مهندسی 1404 HSE ارشد ، امار و احتمال مهندسی 1404 برق ارشد ، زبان تخصصی 1404 مدیریت ارشد ، تحقیق در عملیات 1404 مدیریت ارشد ، کنترل پروژه 1404 عمران دکتری ، روش های ساخت 1404 عمران دکتری ، مهندسی نرم افزار 1404 کامپیوتر ارشد ، آمار و احتمال 1404 کامپیوتر ارشد ، سیستم عامل پیشرفته 1404 کامپیوتر دکتری
44دوره فعال
دکتر شادلو
دکتر شادلو ریاضی مهندسی مکانیک ارشد ، معادلات دیفرانسیل مکانیک ارشد ، ریاضی مهندسی مکانیک دکتری ، معادلات دیفرانسیل مکانیک دکتری ، ریاضی مهندسی برق ارشد ، معادلات دیفرانسیل برق ارشد ، ریاضی مهندسی برق دکتری ، معادلات دیفرانسیل برق دکتری ، معادلات دیفرانسیل عمران ارشد ، ریاضی مهندسی بیو مواد ارشد ، معادلات دیفرانسیل بیو مواد ارشد ، معادلات دیفرانسیل مواد دکتری ، معادلات دیفرانسیل بیومواد دکتری ، معادلات دیفرانسیل B مکانیک دکتری ، ریاضی مهندسیB برق ارشد ، ریاضی مهندسیB مکانیک ارشد ، ریاضی مهندسیB برق دکتری ، ریاضی مهندسیB مکانیک دکتری ، معادلات دیفرانسیل B برق ارشد ، معادلات دیفرانسیل B برق دکتری ، معادلات دیفرانسیل کد B مکانیک ارشد ، معادلات دیفرانسیل کد B عمران ارشد ، ارتباط سازی بین تحصیلات آکادمیک و کسب و کار پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه ، نکته و تست معادلات عمران ارشد ، نکته و تست معادلات برق ارشد ، نکته و تست معادلات برق دکتری ، نکته و تست معادلات مکانیک ارشد ، نکته و تست معادلات مکانیک دکتری ، نکته و تست معادلات مواد ارشد ، نکته و تست معادلات مواد دکتری ، نکته و تست ریاضی مهندسی برق ارشد ، نکته و تست ریاضی مهندسی برق دکتری ، نکته و تست ریاضی مهندسی مکانیک ارشد ، نکته و تست ریاضی مهندسی مکانیک دکتری ، معادلات دیفرانسیل 1404 عمران ارشد ، ریاضی مهندسی 1404 مکانیک ارشد ، معادلات دیفرانسیل 1404 مکانیک ارشد ، ریاضی مهندسی 1404 مکانیک دکتری ، معادلات دیفرانسیل 1404 مکانیک دکتری ، ریاضی مهندسی 1404 برق ارشد ، ریاضی مهندسی 1404 برق دکتری ، معادلات دیفرانسیل 1404 برق ارشد
42دوره فعال

آخرین اخبار

Page Not Found 404

مشاوره رایگان

دانشجویان و داوطلبین سراسر کشور جهت مشاوره و برنامه ریزی درسی، فردی و تخصصی رایگان (حضوری و یا تلفنی) با مشاوران متخصص و اساتید میتوانند فرم مشاوره را پر نمایند.
در اولین فرصت جهت تعیین وقت مشاوره با شما تماس گرفته میشود،