سید محمد سید ابراهیمی
سید محمد سید ابراهیمی

سید محمد سید ابراهیمی

دانش صنعت تجهیزات و مصرفی دندانپزشکی پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی

.

دوره ها

دانش صنعت تجهیزات و مصرفی دندانپزشکی پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه
سید محمد سید ابراهیمیسید محمد سید ابراهیمی