اساتید
لطفا undefined را وارد کنید .

اساتید

لطفا undefined را وارد کنید .
دکتر شادلو
دکتر شادلو ریاضی مهندسی مکانیک ارشد ، معادلات دیفرانسیل مکانیک ارشد ، ریاضی مهندسی مکانیک دکتری ، معادلات دیفرانسیل مکانیک دکتری ، ریاضی مهندسی برق ارشد ، معادلات دیفرانسیل برق ارشد ، ریاضی مهندسی برق دکتری ، معادلات دیفرانسیل برق دکتری ، معادلات دیفرانسیل عمران ارشد ، ریاضی مهندسی بیو مواد ارشد ، معادلات دیفرانسیل بیو مواد ارشد ، معادلات دیفرانسیل مواد دکتری ، معادلات دیفرانسیل بیومواد دکتری ، معادلات دیفرانسیل B مکانیک دکتری ، ریاضی مهندسیB برق ارشد ، ریاضی مهندسیB مکانیک ارشد ، ریاضی مهندسیB برق دکتری ، ریاضی مهندسیB مکانیک دکتری ، معادلات دیفرانسیل B برق ارشد ، معادلات دیفرانسیل B برق دکتری ، معادلات دیفرانسیل کد B مکانیک ارشد ، معادلات دیفرانسیل کد B عمران ارشد ، ارتباط سازی بین تحصیلات آکادمیک و کسب و کار پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه ، نکته و تست معادلات عمران ارشد ، نکته و تست معادلات برق ارشد ، نکته و تست معادلات برق دکتری ، نکته و تست معادلات مکانیک ارشد ، نکته و تست معادلات مکانیک دکتری ، نکته و تست معادلات مواد ارشد ، نکته و تست معادلات مواد دکتری ، نکته و تست ریاضی مهندسی برق ارشد ، نکته و تست ریاضی مهندسی برق دکتری ، نکته و تست ریاضی مهندسی مکانیک ارشد ، نکته و تست ریاضی مهندسی مکانیک دکتری ، معادلات دیفرانسیل 1404 عمران ارشد ، ریاضی مهندسی 1404 مکانیک ارشد ، معادلات دیفرانسیل 1404 مکانیک ارشد ، ریاضی مهندسی 1404 مکانیک دکتری ، معادلات دیفرانسیل 1404 مکانیک دکتری ، ریاضی مهندسی 1404 برق ارشد ، ریاضی مهندسی 1404 برق دکتری ، معادلات دیفرانسیل 1404 برق ارشد ، معادلات دیفرانسیل 1404 برق دکتری
43دوره فعال
استاد انصاری
استاد انصاری استعداد تحصیلی مکانیک دکتری ، استعداد تحصیلی کامپیوتر دکتری ، آمار و احتمال حسابداری دکتری ، ریاضی حسابداری دکتری ، استعداد تحصیلی حسابداری دکتری ، استعداد تحصیلی برق دکتری ، آمار و احتمال حسابداری ارشد ، ریاضی حسابداری ارشد ، استعداد تحصیلی عمران دکتری ، استعداد تحصیلی صنایع دکتری ، ریاضی عمومی 1 و 2 MBA ارشد ، آمار و احتمال مدیریت دکتری ، آمار و احتمال مدیریت ارشد ، ریاضی مدیریت ارشد ، استعداد تحصیلی مدیریت دکتری ، استعداد تحصیلی معماری دکتری ، استعداد تحصیلی مواد دکتری ، استعداد تحصیلی مهندسی شیمی دکتری ، استعداد تحصیلی معماری ارشد ، استعداد تحصیلی بیومواد دکتری ، آمار و روش تحقیق روانشناسی ارشد ، آمار و روش تحقیق روانشناسی دکتری ، استعداد تحصیلی روانشناسی دکتری ، استعداد تحصیلی فناوری اطلاعات (It) دکتری ، آمار و روش تحقیق مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلی مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلی B حسابداری ارشد ، استعداد تحصیلی B حسابداری دکتری ، استعداد تحصیلی B مدیریت دکتری ، استعداد تحصیلی B روانشناسی ارشد ، استعداد تحصیلی B روانشناسی دکتری ، استعداد تحصیلی B مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلی B معماری دکتری ، آمار و روش تحقیق B روانشناسی ارشد ، آمار و روش تحقیق B روانشناسی دکتری ، آمار و احتمال B مدیریت ارشد ، آمار و احتمال کد B حسابداری دکتری ، ریاضی کد B حسابداری دکتری ، ریاضی B مدیریت ارشد ، ریاضی انسانی B حسابداری ارشد ، آمار و احتمال انسانی B حسابداری ارشد ، آمار و احتمال انسانی B مدیریت دکتری ، آمار و روش تحقیق B مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلیB مکانیک دکتری ، نکته و تست ریاضی عمومی 1 و 2 MBA ارشد ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی کامپیوتر دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی برق دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی مهندسی شیمی دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی بیومواد دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی مواد دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی عمران دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی مکانیک دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی انسانی معماری دکتری ، نکته و تست آمار و احتمال انسانی مدیریت ارشد ، نکته و تست ریاضی انسانی مدیریت ارشد ، نکته و تست آمار و احتمال انسانی مدیریت دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی انسانی مدیریت دکتری ، نکته و تست آمار و روش تحقیق روانشناسی ارشد ، نکته و تست آمار و روش تحقیق روانشناسی دکتری ، نکته و تست استعداد تحصیلی فنی صنایع دکتری ، استعداد تحصیلی 1404 معماری دکتری ، ریاضی عمومی 1 و 2 - 1404 MBA ارشد ، آمار و روش تحقیق ارشد 1404 روانشناسی ارشد ، ریاضی 1 و 2 عمران ارشد ، ریاض عمومی 1و2 - 1404 صنایع ارشد ، ریاضی عمومی 1 و 2 مکانیک ارشد ، ریاضی عمومی 1 و 2 -1404 مکانیک دکتری ، استعداد تحصیلی 1404 مکانیک دکتری ، آمار و احتمال 1404 حسابداری ارشد ، ریاضی 1404 حسابداری ارشد ، آمار و احتمال 1404 حسابداری دکتری ، ریاضی 1404 حسابداری دکتری ، ریاضی عمومی 1 - 1404 HSE ارشد ، ریاضی عمومی 1 و 2 - 1404 برق دکتری ، استعداد تحصیلی 1404 برق دکتری ، ریاضی 1404 مدیریت ارشد ، امار و احتمال 1404 مدیریت ارشد ، آمار و احتمال 1404 مدیریت دکتری ، استعدادتحصیلی 1404 مدیریت دکتری ، آمار و روش تحقیق 1404 روانشناسی دکتری ، استعداد تحصیلی دکتری 1404 روانشناسی دکتری ، آمار و روش تحقیق 1404 مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلی 1404 مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد تحصیلی 1404 حسابداری دکتری ، استعداد-منطقی دکتری 1404 معماری دکتری ، استعداد- منطقی دکتری 1404 مجموعه مشاوره دکتری ، استعداد- منطقی دکتری1404 مدیریت دکتری ، استعداد- منطقی دکتری 1404 روانشناسی دکتری ، استعداد- منطقی دکتری 1404 حسابداری دکتری ، استعداد تحصیلی 1404 صنایع دکتری ، استعداد تحصیلی 1404 عمران دکتری ، ریاضی عمومی 1و2 1404 کامپیوتر ارشد ، استعداد تحصیلی 1404 کامپیوتر دکتری
94دوره فعال
دکتر ضرغامی
دکتر ضرغامی تئوری های مدیریت 1404 مدیریت ارشد ، مدیریت از دیدگاه اسلام 1404 مدیریت ارشد ، بازاریابی مدیریت ارشد ، تئوری های مدیریت و مبانی سازمان مدیریت دکتری ، مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت دکتری ، بازاریابی پیشرفته مدیریت دکتری ، مدیریت استراتژیک پیشرفته مدیریت دکتری ، بازاریابیB مدیریت ارشد ، تئوری مدیریت و مبانی سازمان B مدیریت دکتری ، تئوری مدیریت و مبانی سازمان B مدیریت ارشد ، بازاریابیB مدیریت دکتری ، نکته و تست استراتژیک مدیریت دکتری ، نکته و تست بازاریابی مدیریت ارشد ، نکته و تست بازاریابی مدیریت دکتری ، نکته و تست تئوری مدیریت و مبانی سازمان مدیریت ارشد ، نکته و تست مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت ارشد ، نکته و تست تئوری مدیریت و مبانی سازمان مدیریت دکتری ، نکته و تست مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت دکتری ، بازاریابی 1404 مدیریت ارشد ، تئور ی های مدیریت و مبانی سازمان 1404 مدیریت دکتری ، مدیریت از دیدگاه اسلام 1404 مدیریت دکتری ، بازاریابی پیشرفته 1404 مدیریت دکتری ، مدیریت استراتژیک پیشرفته 1404 مدیریت دکتری
25دوره فعال
01 - 12 از 87