پرفسور کوثری
پرفسور کوثری

پرفسور کوثری

انتقال حرارت مکانیک ارشد ، ترمودینامیک مکانیک ارشد

استاد تمام دانشکده مکانیک دانشگاه تهران 27سال سابقه درخشان در تدریس دروس ارشد و دکتری مولف پرفروشترین کتاب ترمودینامیک و انتقال حرارت کشور (پارسه)

ی

دوره ها

انتقال حرارت مکانیک ارشد
پرفسور کوثریپرفسور کوثری
ترمودینامیک مکانیک ارشد
پرفسور کوثریپرفسور کوثری