دکتر نژادمحمد
دکتر نژادمحمد

دکتر نژادمحمد

سیگنال برق ارشد ، کنترل خطی برق ارشد ، الکترومغناطیس برق ارشد ، سیگنال کامپیوتر ارشد ، سیگنال برق دکتری ، کنترل خطی برق دکتری ، الکترومغناطیس برق دکتری ، نکته و تست سیگنال کامپیوتر ارشد ، نکته و تست سیگنال برق ارشد ، نکته و تست سیگنال برق دکتری ، نکته و تست کنترل خطی برق ارشد ، نکته و تست کنترل خطی برق دکتری

6سال سابقه حرفه‌ای و تخصصی کنکور ارشد و دکتری برق مولف برجسته کتب کنکور ارشد و دکتری دکتری مخابرات دانشگاه آلبرتا کانادا مشاور حرفه‌ای و راهنمایی صدها رتبه تک رقمی و 2 رقمی

نمونه تدریس

دوره ها

سیگنال برق ارشد
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
کنترل خطی برق ارشد
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
الکترومغناطیس برق ارشد
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
سیگنال کامپیوتر ارشد
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
سیگنال برق دکتری
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
کنترل خطی برق دکتری
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
الکترومغناطیس برق دکتری
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
نکته و تست سیگنال کامپیوتر ارشد
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
نکته و تست سیگنال برق ارشد
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
نکته و تست سیگنال برق دکتری
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
نکته و تست کنترل خطی برق ارشد
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد
نکته و تست کنترل خطی برق دکتری
دکتر نژادمحمددکتر نژادمحمد