دکتر حامدی
دکتر حامدی

دکتر حامدی

دینامیک ماشین مکانیک ارشد ، کنترل مکانیک ارشد ، کنترل پیشرفته مکانیک دکتری ، نکته و تست دینامیک ماشین مکانیک ارشد ، نکته و تست کنترل مکانیک ارشد ، نکته و تست کنترل پیشرفته مکانیک دکتری

مدرس نمونه و برجسته مهندسی مکانیک کشور 25سال سابقه تخصصی و حرفه‌ای تدریس دروس دینامیک ماشین و کنترل مولف نمونه و برجسته کتب کنکور ارشد و دکتری

ی

دوره ها

دینامیک ماشین مکانیک ارشد
دکتر حامدیدکتر حامدی
کنترل مکانیک ارشد
دکتر حامدیدکتر حامدی
کنترل پیشرفته مکانیک دکتری
دکتر حامدیدکتر حامدی
نکته و تست دینامیک ماشین مکانیک ارشد
دکتر حامدیدکتر حامدی
نکته و تست کنترل مکانیک ارشد
دکتر حامدیدکتر حامدی
نکته و تست کنترل پیشرفته مکانیک دکتری
دکتر حامدیدکتر حامدی