دکتر حامدی
دکتر حامدی

دکتر حامدی

دینامیک ماشین مکانیک ارشد ، کنترل مکانیک ارشد ، کنترل پیشرفته مکانیک دکتری ، نکته و تست دینامیک ماشین مکانیک ارشد ، نکته و تست کنترل مکانیک ارشد ، نکته و تست کنترل پیشرفته مکانیک دکتری ، دینامیک ماشین 1404 مکانیک ارشد ، کنترل 1404 مکانیک ارشد ، کنترل پیشرفته 1404 مکانیک دکتری

مدرس نمونه و برجسته مهندسی مکانیک کشور 25سال سابقه تخصصی و حرفه‌ای تدریس دروس دینامیک ماشین و کنترل مولف نمونه و برجسته کتب کنکور ارشد و دکتری

ی

دوره ها

دینامیک ماشین مکانیک ارشد
دکتر حامدیدکتر حامدی
کنترل مکانیک ارشد
دکتر حامدیدکتر حامدی
کنترل پیشرفته مکانیک دکتری
دکتر حامدیدکتر حامدی
نکته و تست دینامیک ماشین مکانیک ارشد
دکتر حامدیدکتر حامدی
نکته و تست کنترل مکانیک ارشد
دکتر حامدیدکتر حامدی
نکته و تست کنترل پیشرفته مکانیک دکتری
دکتر حامدیدکتر حامدی
دینامیک ماشین 1404 مکانیک ارشد
دکتر حامدیدکتر حامدی
کنترل 1404 مکانیک ارشد
دکتر حامدیدکتر حامدی
کنترل پیشرفته 1404 مکانیک دکتری
دکتر حامدیدکتر حامدی