دکتر فرید
دکتر فرید

دکتر فرید

دوره صفر تا صدMSRT دوره MSRT مدرسه زبان ، زبان عمومی مکانیک ارشد ، زبان عمومی مکانیک دکتری ، زبان عمومی برق ارشد ، زبان عمومی کامپیوتر دکتری ، زبان عمومی حسابداری دکتری ، زبان عمومی حسابداری ارشد ، زبان عمومی برق دکتری ، زبان عمومی صنایع ارشد ، زبان عمومی عمران دکتری ، زبان عمومی عمران ارشد ، زبان عمومی صنایع دکتری ، زبان عمومی مدیریت ارشد ، زبان تخصصی عمران ارشد ، زبان عمومی مدیریت دکتری ، زبان عمومی معماری دکتری ، زبان عمومی معماری ارشد ، زبان تخصصی معماری ارشد ، زبان تخصصی برق ارشد ، زبان عمومی مواد دکتری ، زبان تخصصی مکانیک ارشد ، زبان عمومی مهندسی شیمی ارشد ، زبان تخصصی مهندسی شیمی ارشد ، زبان عمومی مهندسی شیمی دکتری ، زبان عمومی بیومواد دکتری ، زبان عمومی و تخصصی روانشناسی ارشد ، زبان عمومی روانشناسی دکتری ، زبان عمومی روانشناسی ارشد ، زبان عمومی مجموعه مشاوره دکتری ، زبان عمومی و تخصصی حقوق ارشد ، زبان دکتری (کد B) عمران دکتری ، زبان تخصصی صنایع ارشد ، زبان دکتری(کد B) روانشناسی دکتری ، زبان دکتری(کد B) مهندسی شیمی دکتری ، زبان دکتری(کد B) صنایع دکتری ، زبان عمومی کامپیوتر ارشد ، زبان عمومی HSE ارشد ، زبان عمومی B مکانیک دکتری ، زبان عمومی کد B کامپیوتر دکتری ، زبان عمومی کد B حسابداری دکتری ، زبان عمومی B مدیریت دکتری ، زبان عمومی B مجموعه مشاوره دکتری ، زبان عمومیB برق دکتری ، زبان عمومیB معماری دکتری ، زبان تخصصی حسابداری ارشد ، نکته و تست زبان تخصصی روانشناسی روانشناسی ارشد ، نکته و تست زبان عمومی دکتری کامپیوتر دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری برق دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری مهندسی شیمی دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری بیومواد دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری عمران دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری مکانیک دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری صنایع دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری مواد دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری معماری دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری مدیریت دکتری ، نکته و تست زبان عمومی دکتری حسابداری دکتری ، نکته و تست زبان عمومی ارشد معماری ارشد ، نکته و تست زبان عمومی ارشد کامپیوتر ارشد ، نکته و تست زبان عمومی ارشد مدیریت ارشد ، نکته و تست زبان عمومی دکتری روانشناسی دکتری ، نکته و تست زبان عمومی عمران ارشد ، نکته و تست زبان عمومی حسابداری ارشد ، نکته و تست زبان عمومی دکتری مجموعه مشاوره دکتری ، نکته و تست زبان عمومی برق ارشد ، نکته و تست زبان عمومی مکانیک ارشد ، نکته و تست زبان عمومی مهندسی شیمی ارشد ، نکته و تست زبان عمومی ارشد صنایع ارشد ، نکته و تست زبان عمومی ارشد HSE ارشد

مدرس و مولف ممتاز و نمونه کشور با 17سال سابقه درخشان و بیشترین آمار قبولی.

  • مدرس حرفه‌ای دوره‌های MSRT و تولیمو در ایران با بیشترین تعداد قبولی
  • مدرس فوق حرفه‌ای زبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری با 17 سال سابقه درخشان
  • حضور بیشترین تعداد رتبه‌‎های تک رقمی و ممتاز در کلاس‌های درس
  • مولف نمونه و برتر کتاب‌های زبان
  • مبتکر و خالق سبک‌های یادگیری آسان در زبان کنکور

دوره ها

دوره صفر تا صدMSRT دوره MSRT مدرسه زبان
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مکانیک ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مکانیک دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی برق ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی کامپیوتر دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی حسابداری دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی حسابداری ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی برق دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی صنایع ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی عمران دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی عمران ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی صنایع دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مدیریت ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان تخصصی عمران ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مدیریت دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی معماری دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی معماری ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان تخصصی معماری ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان تخصصی برق ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مواد دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان تخصصی مکانیک ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مهندسی شیمی ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان تخصصی مهندسی شیمی ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مهندسی شیمی دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی بیومواد دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی و تخصصی روانشناسی ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی روانشناسی دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی روانشناسی ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی مجموعه مشاوره دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی و تخصصی حقوق ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان دکتری (کد B) عمران دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان تخصصی صنایع ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان دکتری(کد B) روانشناسی دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان دکتری(کد B) مهندسی شیمی دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان دکتری(کد B) صنایع دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی کامپیوتر ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی HSE ارشد
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی B مکانیک دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی کد B کامپیوتر دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی کد B حسابداری دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی B مدیریت دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومی B مجموعه مشاوره دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومیB برق دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان عمومیB معماری دکتری
دکتر فریددکتر فرید
زبان تخصصی حسابداری ارشد
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان تخصصی روانشناسی روانشناسی ارشد
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی دکتری کامپیوتر دکتری
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی دکتری برق دکتری
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی دکتری مهندسی شیمی دکتری
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی دکتری بیومواد دکتری
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی دکتری عمران دکتری
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی دکتری مکانیک دکتری
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی دکتری صنایع دکتری
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی دکتری مواد دکتری
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی دکتری معماری دکتری
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی دکتری مدیریت دکتری
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی دکتری حسابداری دکتری
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی ارشد معماری ارشد
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی ارشد کامپیوتر ارشد
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی ارشد مدیریت ارشد
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی دکتری روانشناسی دکتری
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی عمران ارشد
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی حسابداری ارشد
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی دکتری مجموعه مشاوره دکتری
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی برق ارشد
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی مکانیک ارشد
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی مهندسی شیمی ارشد
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی ارشد صنایع ارشد
دکتر فریددکتر فرید
نکته و تست زبان عمومی ارشد HSE ارشد
دکتر فریددکتر فرید