آرش برجی خانی
آرش برجی خانی

آرش برجی خانی

کارآفرینی، نوآوری، خلاقیت پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه

مدیر کسب و کار یکتانت عضو هیئت مدیره هلثیو

.

دوره ها

کارآفرینی، نوآوری، خلاقیت پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه
آرش برجی خانیآرش برجی خانی