استاد حسین فراهانی
استاد حسین فراهانی

استاد حسین فراهانی

خاک و پی عمران ارشد ، سیالات و هیدرولیک عمران ارشد

استاد درس خاک و پی

.

دوره ها

خاک و پی عمران ارشد
استاد حسین فراهانیاستاد حسین فراهانی
سیالات و هیدرولیک عمران ارشد
استاد حسین فراهانیاستاد حسین فراهانی