دکتر مسلمان
دکتر مسلمان

دکتر مسلمان

حسابداری صنعتی 1404 حسابداری ارشد ، حسابداری مدیریت 1404 حسابداری دکتری ، تئوری حسابداری 1404 حسابداری دکتری ، کنترل کیفیت 1404 صنایع ارشد

.

.

دوره ها

حسابداری صنعتی 1404 حسابداری ارشد
دکتر مسلماندکتر مسلمان
حسابداری مدیریت 1404 حسابداری دکتری
دکتر مسلماندکتر مسلمان
تئوری حسابداری 1404 حسابداری دکتری
دکتر مسلماندکتر مسلمان
کنترل کیفیت 1404 صنایع ارشد
دکتر مسلماندکتر مسلمان