رضا مجرد
رضا مجرد

رضا مجرد

اصول و فنون فروش مذاکره، متقاعد سازی، پرسنال برندینگ پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه ، دانش صنعت ابزار جراحی پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه

بنیانگذار METADENTO و جراحی استور قائم مقام مدیریت شرکت KTTN مدرس فروش و مذاکره حرفه‌ای

 .

دوره ها

اصول و فنون فروش مذاکره، متقاعد سازی، پرسنال برندینگ پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه
رضا مجردرضا مجرد
دانش صنعت ابزار جراحی پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه
رضا مجردرضا مجرد