دکتر دادبخش
دکتر دادبخش

دکتر دادبخش

سیستم عامل کامپیوتر ارشد ، سیستم عاملB کامپیوتر ارشد ، نکته و تست سیستم عامل کامپیوتر ارشد

استاد رشته کامپیوتر

.

دوره ها

سیستم عامل کامپیوتر ارشد
دکتر دادبخشدکتر دادبخش
سیستم عاملB کامپیوتر ارشد
دکتر دادبخشدکتر دادبخش
نکته و تست سیستم عامل کامپیوتر ارشد
دکتر دادبخشدکتر دادبخش