محمدمهدی نقی زاده
محمدمهدی نقی زاده

محمدمهدی نقی زاده

رتبه 7 رشته MBA ارشد

محمدمهدی نقی زاده رته 7 رشته ارشد MBA