استاد قانبیلی
استاد قانبیلی

استاد قانبیلی

ارتعاشات مکانیک ارشد ، دینامیک مکانیک ارشد ، دینامیک پیشرفته مکانیک دکتری ، دوره ویژه حل تست ترمودینامیک مکانیک ارشد ، دوره ویژه حل تست انتقال حرارت مکانیک ارشد ، نکته و تست طراحی اجزا مکانیک ارشد ، نکته و تست ارتعاشات مکانیک ارشد ، نکته و تست دینامیک مکانیک ارشد ، نکته و تست ارتعاشات پیشرفته مکانیک دکتری ، نکته و تست دینامیک پیشرفته مکانیک دکتری

استاد رشته مکانیک

.

دوره ها

ارتعاشات مکانیک ارشد
استاد قانبیلیاستاد قانبیلی
دینامیک مکانیک ارشد
استاد قانبیلیاستاد قانبیلی
دینامیک پیشرفته مکانیک دکتری
استاد قانبیلیاستاد قانبیلی
دوره ویژه حل تست ترمودینامیک مکانیک ارشد
استاد قانبیلیاستاد قانبیلی
دوره ویژه حل تست انتقال حرارت مکانیک ارشد
استاد قانبیلیاستاد قانبیلی
نکته و تست طراحی اجزا مکانیک ارشد
استاد قانبیلیاستاد قانبیلی
نکته و تست ارتعاشات مکانیک ارشد
استاد قانبیلیاستاد قانبیلی
نکته و تست دینامیک مکانیک ارشد
استاد قانبیلیاستاد قانبیلی
نکته و تست ارتعاشات پیشرفته مکانیک دکتری
استاد قانبیلیاستاد قانبیلی
نکته و تست دینامیک پیشرفته مکانیک دکتری
استاد قانبیلیاستاد قانبیلی