دکتر زندیه
دکتر زندیه

دکتر زندیه

کارآفرینی مدیریت دکتری

استاد رشته مدیریت

.

دوره ها

کارآفرینی مدیریت دکتری
دکتر زندیهدکتر زندیه