دکتر زندیه
دکتر زندیه

دکتر زندیه

کارآفرینی مدیریت دکتری ، نکته و تست تئوری‌های نوآوری مدیریت دکتری ، نکته و تست کارآفرینی مدیریت دکتری ، نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی 1404 مدیریت دکتری ، تئور یهای نوآوری 1404 مدیریت دکتری ، نظریه های کارآفرینی 1404 مدیریت دکتری

استاد رشته مدیریت

.

دوره ها

کارآفرینی مدیریت دکتری
دکتر زندیهدکتر زندیه
نکته و تست تئوری‌های نوآوری مدیریت دکتری
دکتر زندیهدکتر زندیه
نکته و تست کارآفرینی مدیریت دکتری
دکتر زندیهدکتر زندیه
نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی 1404 مدیریت دکتری
دکتر زندیهدکتر زندیه
تئور یهای نوآوری 1404 مدیریت دکتری
دکتر زندیهدکتر زندیه
نظریه های کارآفرینی 1404 مدیریت دکتری
دکتر زندیهدکتر زندیه