دکتر زندیه
دکتر زندیه

دکتر زندیه

کارآفرینی مدیریت دکتری ، نکته و تست تئوری‌های نوآوری مدیریت دکتری ، نکته و تست کارآفرینی مدیریت دکتری

استاد رشته مدیریت

.

دوره ها

کارآفرینی مدیریت دکتری
دکتر زندیهدکتر زندیه
نکته و تست تئوری‌های نوآوری مدیریت دکتری
دکتر زندیهدکتر زندیه
نکته و تست کارآفرینی مدیریت دکتری
دکتر زندیهدکتر زندیه