دکتر ضرغامی
دکتر ضرغامی

دکتر ضرغامی

تئوری های مدیریت مدیریت ارشد ، مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت ارشد ، بازاریابی مدیریت ارشد ، تئوری های مدیریت و مبانی سازمان مدیریت دکتری ، مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت دکتری ، بازاریابی پیشرفته مدیریت دکتری ، مدیریت استراتژیک پیشرفته مدیریت دکتری ، بازاریابیB مدیریت ارشد ، تئوری مدیریت و مبانی سازمان B مدیریت دکتری ، تئوری مدیریت و مبانی سازمان B مدیریت ارشد ، بازاریابیB مدیریت دکتری ، نکته و تست استراتژیک مدیریت دکتری ، نکته و تست بازاریابی مدیریت ارشد ، نکته و تست بازاریابی مدیریت دکتری ، نکته و تست تئوری مدیریت و مبانی سازمان مدیریت ارشد ، نکته و تست مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت ارشد ، نکته و تست تئوری مدیریت و مبانی سازمان مدیریت دکتری ، نکته و تست مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت دکتری

7 سال سابقه درخشان و حرفه‌ای در رشته مدیریت مولف برترین کتب کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدرس حرفه‌ای و ممتاز کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

.

دوره ها

تئوری های مدیریت مدیریت ارشد
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت ارشد
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
بازاریابی مدیریت ارشد
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
تئوری های مدیریت و مبانی سازمان مدیریت دکتری
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت دکتری
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
بازاریابی پیشرفته مدیریت دکتری
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
مدیریت استراتژیک پیشرفته مدیریت دکتری
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
بازاریابیB مدیریت ارشد
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
تئوری مدیریت و مبانی سازمان B مدیریت دکتری
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
تئوری مدیریت و مبانی سازمان B مدیریت ارشد
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
بازاریابیB مدیریت دکتری
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
نکته و تست استراتژیک مدیریت دکتری
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
نکته و تست بازاریابی مدیریت ارشد
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
نکته و تست بازاریابی مدیریت دکتری
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
نکته و تست تئوری مدیریت و مبانی سازمان مدیریت ارشد
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
نکته و تست مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت ارشد
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
نکته و تست تئوری مدیریت و مبانی سازمان مدیریت دکتری
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی
نکته و تست مدیریت از دیدگاه اسلام مدیریت دکتری
دکتر ضرغامیدکتر ضرغامی