استاد صفایی
استاد صفایی

استاد صفایی

آمار و احتمال مهندسی برق ارشد ، آمار و احتمال کامپیوتر ارشد ، تحقیق در عملیات مدیریت ارشد ، مدیریت تولید مدیریت ارشد ، تحقیق در عملیات پیشرفته مدیریت دکتری ، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته مدیریت دکتری ، آمار و احتمال مهندسی صنایع ارشد ، تحقیق در عملیات صنایع ارشد ، کنترل کیفیت صنایع ارشد ، آمار و احتمال مهندسی صنایع دکتری ، تحقیق در عملیات صنایع دکتری ، نکته و تست آمار و احتمال مهندسی کامپیوتر ارشد ، نکته و تست تحقیق در عملیات مدیریت ارشد ، نکته و تست مدیریت تولید مدیریت ارشد ، نکته و تست تحقیق در عملیات پیشرفته مدیریت دکتری ، نکته و تست مدیریت تولید پیشرفته مدیریت دکتری ، نکته و تست آمار و احتمال مهندسی برق ارشد ، نکته و تست آمار و احتمال مهندسی صنایع ارشد ، نکته و تست تحقیق در عملیات صنایع ارشد ، نکته و تست کنترل کیفیت صنایع ارشد ، نکته و تست آمار و احتمال مهندسی صنایع دکتری ، نکته و تست تحقیق در عملیات صنایع دکتری ، نکته و تست آمار و احتمال مهندسی HSE ارشد

استاد رشته مدیریت

.

دوره ها

آمار و احتمال مهندسی برق ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
آمار و احتمال کامپیوتر ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
تحقیق در عملیات مدیریت ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
مدیریت تولید مدیریت ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
تحقیق در عملیات پیشرفته مدیریت دکتری
استاد صفاییاستاد صفایی
مدیریت تولید و عملیات پیشرفته مدیریت دکتری
استاد صفاییاستاد صفایی
آمار و احتمال مهندسی صنایع ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
تحقیق در عملیات صنایع ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
کنترل کیفیت صنایع ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
آمار و احتمال مهندسی صنایع دکتری
استاد صفاییاستاد صفایی
تحقیق در عملیات صنایع دکتری
استاد صفاییاستاد صفایی
نکته و تست آمار و احتمال مهندسی کامپیوتر ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
نکته و تست تحقیق در عملیات مدیریت ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
نکته و تست مدیریت تولید مدیریت ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
نکته و تست تحقیق در عملیات پیشرفته مدیریت دکتری
استاد صفاییاستاد صفایی
نکته و تست مدیریت تولید پیشرفته مدیریت دکتری
استاد صفاییاستاد صفایی
نکته و تست آمار و احتمال مهندسی برق ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
نکته و تست آمار و احتمال مهندسی صنایع ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
نکته و تست تحقیق در عملیات صنایع ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
نکته و تست کنترل کیفیت صنایع ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی
نکته و تست آمار و احتمال مهندسی صنایع دکتری
استاد صفاییاستاد صفایی
نکته و تست تحقیق در عملیات صنایع دکتری
استاد صفاییاستاد صفایی
نکته و تست آمار و احتمال مهندسی HSE ارشد
استاد صفاییاستاد صفایی