جلال جعفری
جلال جعفری

جلال جعفری

انتقال تجربه و شفاف سازی و آموزش مسیر تولید و کارآفرینی پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه

.

.

دوره ها

انتقال تجربه و شفاف سازی و آموزش مسیر تولید و کارآفرینی پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه
جلال جعفریجلال جعفری