دکتر برخوردار
دکتر برخوردار

دکتر برخوردار

تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات معماری دکتری ، تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات معماری ارشد ، درک عمومی منظر معماری دکتری

استاد رشته معماری

.

دوره ها

تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات معماری دکتری
دکتر برخورداردکتر برخوردار
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات معماری ارشد
دکتر برخورداردکتر برخوردار
درک عمومی منظر معماری دکتری
دکتر برخورداردکتر برخوردار
engamoozesh
برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید
. 2021 EngAmoozesh. All rights reserved ©

برای دریافت مشاوره کلیک کنید:

دریافت مشاوره

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.