دکتر برخوردار
دکتر برخوردار

دکتر برخوردار

تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات معماری دکتری ، تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات معماری ارشد ، نکته و تست تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات معماری ارشد ، نکته و تست تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات معماری دکتری

استاد رشته معماری

.

دوره ها

تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات معماری دکتری
دکتر برخورداردکتر برخوردار
تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات معماری ارشد
دکتر برخورداردکتر برخوردار
نکته و تست تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات معماری ارشد
دکتر برخورداردکتر برخوردار
نکته و تست تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات معماری دکتری
دکتر برخورداردکتر برخوردار