علی آذری
علی آذری

علی آذری

دانش آندوسکوپی و لاپاراسکوپی پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه

متخصص و مدرس تجهیزات لاپاراسکوپی

.

دوره ها

دانش آندوسکوپی و لاپاراسکوپی پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه
علی آذریعلی آذری