استاد صاحبی
استاد صاحبی

استاد صاحبی

شبکه کامپیوتری پیشرفته کامپیوتر دکتری ، شبکه کامپیوتر ارشد ، نکته و تست شبکه کامپیوتر ارشد ، نکته و تست شبکه پیشرفته کامپیوتر دکتری ، شبکه کامپیوتری 1404 کامپیوتر ارشد ، شبکه کامپیوتری پیشرفته 1404 کامپیوتر دکتری

استاد رشته کامپیوتر

.

دوره ها

شبکه کامپیوتری پیشرفته کامپیوتر دکتری
استاد صاحبیاستاد صاحبی
شبکه کامپیوتر ارشد
استاد صاحبیاستاد صاحبی
نکته و تست شبکه کامپیوتر ارشد
استاد صاحبیاستاد صاحبی
نکته و تست شبکه پیشرفته کامپیوتر دکتری
استاد صاحبیاستاد صاحبی
شبکه کامپیوتری 1404 کامپیوتر ارشد
استاد صاحبیاستاد صاحبی
شبکه کامپیوتری پیشرفته 1404 کامپیوتر دکتری
استاد صاحبیاستاد صاحبی