یاسین الله یاری
یاسین الله یاری

یاسین الله یاری

رتبه 6 رشته صنایع دکتری

یاسن الله یاری رتبه 6 کنکور دکتری مهندسی صنایع سال 1401 در گرایش فنی مهندسی