استاد کتیرایی
استاد کتیرایی

استاد کتیرایی

مدارمنطقی 1404 برق ارشد ، معماری 1404 کامپیوتر ارشد ، مدارمنطقی 1404 کامپیوتر ارشد ، الکترونیک دیجیتال 1404 کامپیوتر ارشد ، مدار منطقی 1404 کامپیوتر دکتری ، معماری 1404 کامپیوتر دکتری ، معماری پیشرفته 1404 کامپیوتر دکتری ، VLSIپیشرفته 1404 کامپیوتر دکتری

.

.

دوره ها

مدارمنطقی 1404 برق ارشد
استاد کتیراییاستاد کتیرایی
معماری 1404 کامپیوتر ارشد
استاد کتیراییاستاد کتیرایی
مدارمنطقی 1404 کامپیوتر ارشد
استاد کتیراییاستاد کتیرایی
الکترونیک دیجیتال 1404 کامپیوتر ارشد
استاد کتیراییاستاد کتیرایی
مدار منطقی 1404 کامپیوتر دکتری
استاد کتیراییاستاد کتیرایی
معماری 1404 کامپیوتر دکتری
استاد کتیراییاستاد کتیرایی
معماری پیشرفته 1404 کامپیوتر دکتری
استاد کتیراییاستاد کتیرایی
VLSIپیشرفته 1404 کامپیوتر دکتری
استاد کتیراییاستاد کتیرایی