استاد معیر
استاد معیر

استاد معیر

اقتصاد خرد و کلان مدیریت ارشد ، اقتصاد خرد و کلانB مدیریت ارشد ، نکته و تست اقتصاد خرد و کلان مدیریت ارشد ، اقتصاد خرد و کلان 1404 مدیریت ارشد

استاد رشته مدیریت

.

دوره ها

اقتصاد خرد و کلان مدیریت ارشد
استاد معیراستاد معیر
اقتصاد خرد و کلانB مدیریت ارشد
استاد معیراستاد معیر
نکته و تست اقتصاد خرد و کلان مدیریت ارشد
استاد معیراستاد معیر
اقتصاد خرد و کلان 1404 مدیریت ارشد
استاد معیراستاد معیر