مژگان کریمی
مژگان کریمی

مژگان کریمی

دانش صنعت مصرفی زیبایی پزشکی پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه

مدیریت پردیس مهندسی پزشکی پارسه موسس و رئیس هیئت مدیره گروه مشاورین و بازرگانی SJT

.

دوره ها

دانش صنعت مصرفی زیبایی پزشکی پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه
مژگان کریمیمژگان کریمی