دکتر امینیان
دکتر امینیان

دکتر امینیان

حسابرسی حسابداری دکتری ، حسابداری مدیریت حسابداری دکتری ، تئوری حسابداری حسابداری دکتری ، حسابرسی حسابداری ارشد ، حسابداری صنعتی حسابداری ارشد ، حسابداری مالی حسابداری ارشد ، نکته و تست تئوری حسابداری حسابداری دکتری ، نکته و تست حسابرسی حسابداری ارشد ، نکته و تست حسابرسی حسابداری دکتری ، نکته و تست حسابداری مدیریت حسابداری دکتری

استادیار دانشگاه 10سال سابقه تدریس

 .

دوره ها

حسابرسی حسابداری دکتری
دکتر امینیاندکتر امینیان
حسابداری مدیریت حسابداری دکتری
دکتر امینیاندکتر امینیان
تئوری حسابداری حسابداری دکتری
دکتر امینیاندکتر امینیان
حسابرسی حسابداری ارشد
دکتر امینیاندکتر امینیان
حسابداری صنعتی حسابداری ارشد
دکتر امینیاندکتر امینیان
حسابداری مالی حسابداری ارشد
دکتر امینیاندکتر امینیان
نکته و تست تئوری حسابداری حسابداری دکتری
دکتر امینیاندکتر امینیان
نکته و تست حسابرسی حسابداری ارشد
دکتر امینیاندکتر امینیان
نکته و تست حسابرسی حسابداری دکتری
دکتر امینیاندکتر امینیان
نکته و تست حسابداری مدیریت حسابداری دکتری
دکتر امینیاندکتر امینیان