آرامش میر سعیدی
آرامش میر سعیدی

آرامش میر سعیدی

رتبه 59 رشته مکانیک ارشد

آرامش میر سعیدی - رتبه 59 مهندسی مکانیک کنکور کارشناسی ارشد 1401 در فنی مهندسی موسسه پارسه