استاد فقیهی
استاد فقیهی

استاد فقیهی

تاریخ معماری معاصر معماری ارشد ، درک عمومی معماری معماری ارشد ، درک عمومی معماری معماری دکتری ، کارگاه مدرنیته معماری دکتری ، کارگاه تمرکز تا موفقیت F.S کارگاه‌ها پردیس پارسه ، کارگاه معنا در معماری غرب کارگاه‌ها پردیس پارسه ، کارگاه معماری مدرن از 1900 کارگاه‌ها پردیس پارسه ، کارگاه خشت و خیال کارگاه‌ها پردیس پارسه ، نکته و تست تاریخ معماری ایران معماری ارشد ، نکته و تست تاریخ معماری جهان معماری ارشد ، نکته و تست تاریخ معماری معاصر معماری ارشد ، نکته و تست درک عمومی معماری معماری ارشد ، نکته و تست تاریخ معماری ایران معماری دکتری ، نکته و تست تاریخ معماری معاصر معماری دکتری ، نکته و تست درک عمومی معماری معماری دکتری

استاد رشته معماری

.

دوره ها

تاریخ معماری معاصر معماری ارشد
استاد فقیهیاستاد فقیهی
درک عمومی معماری معماری ارشد
استاد فقیهیاستاد فقیهی
درک عمومی معماری معماری دکتری
استاد فقیهیاستاد فقیهی
کارگاه مدرنیته معماری دکتری
استاد فقیهیاستاد فقیهی
کارگاه تمرکز تا موفقیت F.S کارگاه‌ها پردیس پارسه
استاد فقیهیاستاد فقیهی
کارگاه معنا در معماری غرب کارگاه‌ها پردیس پارسه
استاد فقیهیاستاد فقیهی
کارگاه معماری مدرن از 1900 کارگاه‌ها پردیس پارسه
استاد فقیهیاستاد فقیهی
کارگاه خشت و خیال کارگاه‌ها پردیس پارسه
استاد فقیهیاستاد فقیهی
نکته و تست تاریخ معماری ایران معماری ارشد
استاد فقیهیاستاد فقیهی
نکته و تست تاریخ معماری جهان معماری ارشد
استاد فقیهیاستاد فقیهی
نکته و تست تاریخ معماری معاصر معماری ارشد
استاد فقیهیاستاد فقیهی
نکته و تست درک عمومی معماری معماری ارشد
استاد فقیهیاستاد فقیهی
نکته و تست تاریخ معماری ایران معماری دکتری
استاد فقیهیاستاد فقیهی
نکته و تست تاریخ معماری معاصر معماری دکتری
استاد فقیهیاستاد فقیهی
نکته و تست درک عمومی معماری معماری دکتری
استاد فقیهیاستاد فقیهی