محمدرضا ایزدی
محمدرضا ایزدی

محمدرضا ایزدی

رتبه 14 رشته نفت ارشد

محمدرضا ایزدی - رتبه 14 مهندسی نفت کنکور کارشناسی ارشد 1401 در فنی مهندسی موسسه پارسه