دکتر جعفری
دکتر جعفری

دکتر جعفری

ماشین و بررسی برق ارشد ، ماشین و بررسی برق دکتری ، نظارت و طراحی برق برق- نظارت نظام مهندسی ، طراحی برق برق- طراحی نظام مهندسی ، نکته و تست ماشین بررسی برق ارشد ، نکته و تست ماشین بررسی برق دکتری ، استعداد تحصیلی مجموعه مشاوره دکتری

7 سال سابقه درخشان و حرفه‌ای در مهندسی برق مولف برترین کتب کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدرس حرفه‌ای و ممتاز کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

ی

دوره ها

ماشین و بررسی برق ارشد
دکتر جعفریدکتر جعفری
ماشین و بررسی برق دکتری
دکتر جعفریدکتر جعفری
نظارت و طراحی برق برق- نظارت نظام مهندسی
دکتر جعفریدکتر جعفری
طراحی برق برق- طراحی نظام مهندسی
دکتر جعفریدکتر جعفری
نکته و تست ماشین بررسی برق ارشد
دکتر جعفریدکتر جعفری
نکته و تست ماشین بررسی برق دکتری
دکتر جعفریدکتر جعفری
استعداد تحصیلی مجموعه مشاوره دکتری
دکتر جعفریدکتر جعفری