پریا ترکمان
پریا ترکمان

پریا ترکمان

رتبه 16 رشته مهندسی شیمی دکتری

پریا ترکمان - رتبه 16 مهندسی شیمی کنکور دکتری 1401 در فنی مهندسی موسسه پارسه