پروفسور سید جوادی
پروفسور سید جوادی

پروفسور سید جوادی

طراحی الگوریتم کامپیوتر دکتری ، طراحی الگوریتم کامپیوتر ارشد ، نظریه زبان و ماشین کامپیوتر ارشد ، گسسته کامپیوتر ارشد ، طراحی الگوریتم فناوری اطلاعات (It) ارشد ، طراحی الگوریتم فناوری اطلاعات (It) دکتری ، نکته و تست طراحی الگوریتم کامپیوتر ارشد ، نکته و تست نظریه زبان و ماشین کامپیوتر ارشد ، نکته و تست گسسته کامپیوتر ارشد ، نکته و تست طراحی الگوریتم کامپیوتر دکتری ، طراحی الگوریتم 1404 کامپیوتر ارشد ، نظریه زبان و ماشین 1404 کامپیوتر ارشد ، گسسته 1404 کامپیوتر ارشد ، طراحی الگوریتم 1404 کامپیوتر دکتری

استاد رشته کامپیوتر

.

دوره ها

طراحی الگوریتم کامپیوتر دکتری
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
طراحی الگوریتم کامپیوتر ارشد
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
نظریه زبان و ماشین کامپیوتر ارشد
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
گسسته کامپیوتر ارشد
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
طراحی الگوریتم فناوری اطلاعات (It) ارشد
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
طراحی الگوریتم فناوری اطلاعات (It) دکتری
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
نکته و تست طراحی الگوریتم کامپیوتر ارشد
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
نکته و تست نظریه زبان و ماشین کامپیوتر ارشد
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
نکته و تست گسسته کامپیوتر ارشد
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
نکته و تست طراحی الگوریتم کامپیوتر دکتری
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
طراحی الگوریتم 1404 کامپیوتر ارشد
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
نظریه زبان و ماشین 1404 کامپیوتر ارشد
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
گسسته 1404 کامپیوتر ارشد
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی
طراحی الگوریتم 1404 کامپیوتر دکتری
پروفسور سید جوادیپروفسور سید جوادی