احسان خودسیانی
احسان خودسیانی

احسان خودسیانی

توسعه فردی، عزت نفس، تفکر نقادانه، روحیه کار تیمی پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه

.

.

دوره ها

توسعه فردی، عزت نفس، تفکر نقادانه، روحیه کار تیمی پردیس مهندسی پزشکی پردیس پارسه
احسان خودسیانیاحسان خودسیانی