دکتر خدامرادی
دکتر خدامرادی

دکتر خدامرادی

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی ارشد ، روانشناسی رشد روانشناسی ارشد ، روانشناسی بالینی روانشناسی ارشد ، فیزیولوژیک و انگیزش روانشناسی ارشد ، علم النفس روانشناسی ارشد ، روانشناسی رشد روانشناسی دکتری ، نوروسایکولوژی روانشناسی دکتری ، آسیب شناسی روانی روانشناسی دکتری ، نکته و تست روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی ارشد ، نکته و تست روانشناسی رشد روانشناسی ارشد ، نکته و تست روانشناسی بالینی روانشناسی ارشد ، نکته و تست فیزیولوژیک انگیزش روانشناسی ارشد ، نکته و تست علم النفس روانشناسی ارشد ، نکته و تست آسیب شناسی روانی روانشناسی دکتری ، نکته و تست روانشناسی رشد روانشناسی دکتری ، نکته و تست نوروسایکولوژی روانشناسی دکتری

استاد رشته روانشناسی

.

دوره ها

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی ارشد
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
روانشناسی رشد روانشناسی ارشد
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
روانشناسی بالینی روانشناسی ارشد
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
فیزیولوژیک و انگیزش روانشناسی ارشد
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
علم النفس روانشناسی ارشد
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
روانشناسی رشد روانشناسی دکتری
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
نوروسایکولوژی روانشناسی دکتری
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
آسیب شناسی روانی روانشناسی دکتری
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
نکته و تست روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی ارشد
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
نکته و تست روانشناسی رشد روانشناسی ارشد
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
نکته و تست روانشناسی بالینی روانشناسی ارشد
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
نکته و تست فیزیولوژیک انگیزش روانشناسی ارشد
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
نکته و تست علم النفس روانشناسی ارشد
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
نکته و تست آسیب شناسی روانی روانشناسی دکتری
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
نکته و تست روانشناسی رشد روانشناسی دکتری
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
نکته و تست نوروسایکولوژی روانشناسی دکتری
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی