دکتر خدامرادی
دکتر خدامرادی

دکتر خدامرادی

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی ارشد ، روانشناسی رشد روانشناسی ارشد ، روانشناسی بالینی روانشناسی ارشد ، فیزیولوژیک و انگیزش روانشناسی ارشد ، علم النفس روانشناسی ارشد ، روانشناسی رشد روانشناسی دکتری ، نوروسایکولوژی روانشناسی دکتری ، آسیب شناسی روانی روانشناسی دکتری

استاد رشته روانشناسی

.

دوره ها

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی ارشد
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
روانشناسی رشد روانشناسی ارشد
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
روانشناسی بالینی روانشناسی ارشد
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
فیزیولوژیک و انگیزش روانشناسی ارشد
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
علم النفس روانشناسی ارشد
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
روانشناسی رشد روانشناسی دکتری
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
نوروسایکولوژی روانشناسی دکتری
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
آسیب شناسی روانی روانشناسی دکتری
دکتر خدامرادیدکتر خدامرادی
engamoozesh
برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید
. 2021 EngAmoozesh. All rights reserved ©

برای دریافت مشاوره کلیک کنید:

دریافت مشاوره

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا متن را وارد نمایید.