منابع مطالعاتی

منابع مطالعاتی نظام مهندسی عمران- نظارت

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)
• مبحث دوم (نظامات اداري): ۱۳۸۴
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني): ۱۳۹۶
• مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان): ۱۳۹۸
• مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی): ۱۴۰۰
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي): ۱۳۹۸
• مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه): ۱۳۹۹ 
• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي): ۱۳۹۲ 
• مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان‌ها): ۱۴۰۰
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا): ۱۳۹۲
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي): ۱۳۹۹
• مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل): ۱۳۹۵
• مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها): ۱۳۹۲
• آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا): ۱۳۹۰
• استاتیک، مقاومت مصالح، تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني در حد اطلاعات دانشگاهي
• روش‌ها و جزئيات اجرايي ساختمان*
• مکانیک خاک، گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان*
• مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها *
• قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها


* منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.
* در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
* به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.
* به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.
* در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.