دکتر صفری فرد
دکتر صفری فرد

دکتر صفری فرد

سیالات و هیدرولیک عمران ارشد ، انتقال حرارت 1 و 2 مهندسی شیمی ارشد ، ترمودینامیک 1 و 2 مهندسی شیمی ارشد ، پدیده های انتقال مهندسی شیمی دکتری ، ترمودینامیک 1 و 2 مهندسی شیمی دکتری ، انتقال حرارت مهندسی شیمی دکتری ، نکته و تست ترمودینامیک مهندسی شیمی مهندسی شیمی ارشد ، نکته و تست ترمودینامیک مهندسی شیمی مهندسی شیمی دکتری ، نکته و تست سیالات و هیدرولیک عمران ارشد ، نکته و تست انتقال حرارت 1 و 2 مهندسی شیمی ارشد ، نکته و تست انتقال حرارت 1 و 2 مهندسی شیمی دکتری ، نکته و تست مکانیک سیالات مهندسی شیمی ارشد ، نکته و تست مکانیک سیالات مهندسی شیمی دکتری

15 سال سابقه درخشان و حرفه‌ای مولف برترین کتب کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدرس حرفه‌ای و ممتاز کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

ی

دوره ها

سیالات و هیدرولیک عمران ارشد
دکتر صفری فرددکتر صفری فرد
انتقال حرارت 1 و 2 مهندسی شیمی ارشد
دکتر صفری فرددکتر صفری فرد
ترمودینامیک 1 و 2 مهندسی شیمی ارشد
دکتر صفری فرددکتر صفری فرد
پدیده های انتقال مهندسی شیمی دکتری
دکتر صفری فرددکتر صفری فرد
ترمودینامیک 1 و 2 مهندسی شیمی دکتری
دکتر صفری فرددکتر صفری فرد
انتقال حرارت مهندسی شیمی دکتری
دکتر صفری فرددکتر صفری فرد
نکته و تست ترمودینامیک مهندسی شیمی مهندسی شیمی ارشد
دکتر صفری فرددکتر صفری فرد
نکته و تست ترمودینامیک مهندسی شیمی مهندسی شیمی دکتری
دکتر صفری فرددکتر صفری فرد
نکته و تست سیالات و هیدرولیک عمران ارشد
دکتر صفری فرددکتر صفری فرد
نکته و تست انتقال حرارت 1 و 2 مهندسی شیمی ارشد
دکتر صفری فرددکتر صفری فرد
نکته و تست انتقال حرارت 1 و 2 مهندسی شیمی دکتری
دکتر صفری فرددکتر صفری فرد
نکته و تست مکانیک سیالات مهندسی شیمی ارشد
دکتر صفری فرددکتر صفری فرد
نکته و تست مکانیک سیالات مهندسی شیمی دکتری
دکتر صفری فرددکتر صفری فرد