استاد قنبرپور
استاد قنبرپور

استاد قنبرپور

آمار و احتمال مهندسی 1404 صنایع ارشد ، آمار و احتمال مهندسی 1404 صنایع دکتری

.

.

دوره ها

آمار و احتمال مهندسی 1404 صنایع ارشد
استاد قنبرپوراستاد قنبرپور
آمار و احتمال مهندسی 1404 صنایع دکتری
استاد قنبرپوراستاد قنبرپور