استاد بوالحسنی
استاد بوالحسنی

استاد بوالحسنی

انتقال جرم و عملیات واحد مهندسی شیمی ارشد ، سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی مهندسی شیمی ارشد ، کنترل فرایند مهندسی شیمی ارشد ، سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی مهندسی شیمی دکتری ، انتقال جرم مهندسی شیمی دکتری ، نکته و تست انتقال جرم و عملیات واحد مهندسی شیمی ارشد ، نکته و تست انتقال جرم و عملیات واحد مهندسی شیمی دکتری ، نکته و تست سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی مهندسی شیمی ارشد ، نکته و تست سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی مهندسی شیمی دکتری

7 سال سابقه درخشان و حرفه‌ای در مهندسی شیمی مولف برترین کتب کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدرس حرفه‌ای و ممتاز کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

.

دوره ها

انتقال جرم و عملیات واحد مهندسی شیمی ارشد
استاد بوالحسنیاستاد بوالحسنی
سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی مهندسی شیمی ارشد
استاد بوالحسنیاستاد بوالحسنی
کنترل فرایند مهندسی شیمی ارشد
استاد بوالحسنیاستاد بوالحسنی
سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی مهندسی شیمی دکتری
استاد بوالحسنیاستاد بوالحسنی
انتقال جرم مهندسی شیمی دکتری
استاد بوالحسنیاستاد بوالحسنی
نکته و تست انتقال جرم و عملیات واحد مهندسی شیمی ارشد
استاد بوالحسنیاستاد بوالحسنی
نکته و تست انتقال جرم و عملیات واحد مهندسی شیمی دکتری
استاد بوالحسنیاستاد بوالحسنی
نکته و تست سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی مهندسی شیمی ارشد
استاد بوالحسنیاستاد بوالحسنی
نکته و تست سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی مهندسی شیمی دکتری
استاد بوالحسنیاستاد بوالحسنی