استاد خسرویانی
استاد خسرویانی

استاد خسرویانی

هوش مصنوعی کامپیوتر ارشد ، نکته و تست هوش مصنوعی کامپیوتر ارشد

استاد رشته کامپیوتر

.

دوره ها

هوش مصنوعی کامپیوتر ارشد
استاد خسرویانیاستاد خسرویانی
نکته و تست هوش مصنوعی کامپیوتر ارشد
استاد خسرویانیاستاد خسرویانی