استاد رحیمی
استاد رحیمی

استاد رحیمی

زبان ویژه MBA MBA ارشد ، زبان تخصصی مدیریت ارشد ، نکته و تست زبان ویژه MBA MBA ارشد

استاد زبان عمومی و تخصصی

.

دوره ها

زبان ویژه MBA MBA ارشد
استاد رحیمیاستاد رحیمی
زبان تخصصی مدیریت ارشد
استاد رحیمیاستاد رحیمی
نکته و تست زبان ویژه MBA MBA ارشد
استاد رحیمیاستاد رحیمی