خانم دکتر صادقی
خانم دکتر صادقی

خانم دکتر صادقی

آسیب شناسی روانی B روانشناسی دکتری ، روانشناسی مرضی و کودکان استثناییB روانشناسی ارشد

استاد رشته روانشناسی

.

دوره ها

آسیب شناسی روانی B روانشناسی دکتری
خانم دکتر صادقیخانم دکتر صادقی
روانشناسی مرضی و کودکان استثناییB روانشناسی ارشد
خانم دکتر صادقیخانم دکتر صادقی