استاد صمصام
استاد صمصام

استاد صمصام

ایستایی، مقاومت و سیستم معماری دکتری ، ایستایی، مقاومت و سیستم معماری ارشد ، نظارت و اجرا معماری- نظارت نظام مهندسی ، نظام مهندسی اجرا و نظارت معماری معماری- اجرا نظام مهندسی ، نکته و تست ایستایی مقاومت سیستم معماری ارشد ، نکته و تست ایستایی مقاومت سیستم معماری دکتری

20 سال سابقه درخشان و حرفه‌ای در نظام مهندسی عمران و معماری مولف برترین کتب آزمون های نظام مهندسی مدرس حرفه‌ای و ممتاز نظام مهندسی عمران و معماری

استاد دروس نظام مهندسی

دوره ها

ایستایی، مقاومت و سیستم معماری دکتری
استاد صمصاماستاد صمصام
ایستایی، مقاومت و سیستم معماری ارشد
استاد صمصاماستاد صمصام
نظارت و اجرا معماری- نظارت نظام مهندسی
استاد صمصاماستاد صمصام
نظام مهندسی اجرا و نظارت معماری معماری- اجرا نظام مهندسی
استاد صمصاماستاد صمصام
نکته و تست ایستایی مقاومت سیستم معماری ارشد
استاد صمصاماستاد صمصام
نکته و تست ایستایی مقاومت سیستم معماری دکتری
استاد صمصاماستاد صمصام