دکتر صنعتی
دکتر صنعتی

دکتر صنعتی

نظارت و اجرا عمران- نظارت نظام مهندسی ، نظارت و اجرا عمران- اجرا نظام مهندسی ، محاسبات عمران- محاسبات نظام مهندسی

استاد دروس نظام مهندسی عمران

نمونه تدریس

دوره ها

نظارت و اجرا عمران- نظارت نظام مهندسی
دکتر صنعتیدکتر صنعتی
نظارت و اجرا عمران- اجرا نظام مهندسی
دکتر صنعتیدکتر صنعتی
محاسبات عمران- محاسبات نظام مهندسی
دکتر صنعتیدکتر صنعتی