نمونه کارنامه کارشناسی ارشد برق

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد برق ارشد برق

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق 

درس ضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الکتریکی 1 و 23
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 14
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 11
سیستم های کنترل خطی1
سیگنال ها و سیستم ها2
الکترومغناطیس2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(الکترونیک، مهندسی هسته‌ای برق، مهندسی فتونیک و مهندسی نانوفناوری)

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیکماشین الکتریکیکنترل خطیسیگنالالکترومغناطیس
268.8953.3371.1137.780.000.0063.8961.11
331.1180.0075.5613.330.000.0088.8941.67
260.0013.8885.507.780.000.0068.0184.21
450.0012.6177.737.070.000.0061.8376.55
8966.0847.2038.860.000.0051.8229.150.00
9374.4440.0046.6722.220.000.000.000.00
980.0024.9962.1836.270.000.0042.100.00
10180.000.0080.000.000.0060.6113.890.00

ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق 

درس ضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الکتریکی 1 و 23
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 11
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 14
سیستم های کنترل خطی2
سیگنال ها و سیستم ها1
الکترومغناطیس1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2

(رشته های مرتب با قدرت)

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیکماشین الکتریکیکنترل خطیسیگنالالکترومغناطیس
831.1180.0075.5613.330.000.0088.8941.67
1368.8953.3371.1137.780.000.0063.8961.11
236.6742.2255.560.0069.050.000.000.00
4280.000.0080.000.000.0060.6113.890.00
6666.0847.2038.860.000.0051.8229.150.00
6945.5662.2253.330.000.0039.3919.440.00
7260.890.0058.300.000.0090.6935.630.00
9124.6116.6690.690.000.0058.300.000.00
10360.0742.9135.330.000.0047.1126.500.00

ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق 

درس ضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الکتریکی 1 و 23
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 12
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 11
سیستم های کنترل خطی1
سیگنال ها و سیستم ها2
الکترومغناطیس4

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3

(گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات نوری)

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیکماشین الکتریکیکنترل خطیسیگنالالکترومغناطیس
168.8953.3371.1137.780.000.0063.8961.11
231.1180.0075.5613.330.000.0088.8941.67
80.0013.8885.507.780.000.0068.0184.21
110.0012.6177.737.070.000.0061.8376.55
7380.000.0080.000.000.0060.6113.890.00
8166.0847.2038.860.000.001.8229.150.00
9345.5662.2253.330.000.0039.3919.440.00
10874.4440.0046.6722.220.000.000.000.00

ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق 

درس ضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الکتریکی 1 و 23
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 12
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 11
سیستم های کنترل خطی1
سیگنال ها و سیستم ها4
الکترومغناطیس2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4

(مخابرات سیستم و مخابرات امن و رمزنگاری)

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیکماشین الکتریکیکنترل خطیسیگنالالکترومغناطیس
131.1180.0075.5613.330.000.0088.8941.67
268.8953.3371.1137.780.000.0063.8961.11
110.0013.8885.507.780.000.0068.0184.21
200.0012.6177.737.070.000.0061.8376.55
6266.0847.2038.860.000.0051.8229.150.00
8060.8947.2038.860.000.0090.6935.630.00
8380.000.0080.000.000.0060.6113.890.00
9145.5662.2253.330.000.0039.3919.440.00
9660.0742.9135.330.000.0047.1126.500.00
1010.0024.9962.1836.270.000.0042.100.00

 

ضرایب دروس در کد ضریب 5 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق 

درس ضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الکتریکی 1 و 23
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 11
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 12
سیستم های کنترل خطی4
سیگنال ها و سیستم ها2
الکترومغناطیس1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 5

(کنترل و رشته مهندسی کنترل و علائم)

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیکماشین الکتریکیکنترل خطیسیگنالالکترومغناطیس
631.1180.0075.5613.330.000.0088.8941.67
960.890.0058.300.000.0090.6935.630.00
1080.000.0080.000.000.0060.6113.890.00
1268.8953.3371.1137.780.000.0063.8961.11
1655.350.0053.000.000.0082.4532.390.00
1766.0847.2038.860.000.0051.8229.150.00
2824.6116.6690.690.000.0058.300.000.00
3145.5662.2253.330.000.0039.3919.440.00
4822.3815.1582.450.000.0053.000.000.00
5340.160.0047.200.000.0058.3042.100.00
8436.510.0042.910.000.0053.0038.280.00
8623.3222.2166.630.000.0035.6316.200.00
13121.2020.1960.570.000.0032.3914.720.00

ضرایب دروس در کد ضریب 6 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق 

درس ضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الکتریکی 1 و 23
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 13
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 11
سیستم های کنترل خطی4
سیگنال ها و سیستم ها4
الکترومغناطیس1
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 6

(مهندسی پزشکی: بیوالکتریک)

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیکماشین الکتریکیکنترل خطیسیگنالالکترومغناطیسمهندسی پزشکی
231.1180.0075.5613.330.000.0088.8941.670.00
568.8953.3371.1137.780.000.0063.8961.110.00
1162.040.0059.400.000.0092.4036.310.000.00
2156.400.0054.000.000.0084.0033.000.000.00
2380.000.0080.000.000.0060.6113.890.000.00
2467.3248.0939.600.000.0052.7929.700.000.00
320.0014.1487.127.920.000.0069.3085.800.00
4161.2043.7236.000.000.0048.0027.000.000.00
5040.910.0048.090.000.0059.4042.900.000.00
530.0012.8579.207.200.000.0063.0078.000.00
5445.5662.2253.330.000.0039.3919.440.000.00
5925.0816.9892.400.000.0059.400.000.000.00
8037.200.0043.720.000.0054.0039.000.000.00
9322.8015.4384.000.000.0054.000.000.000.00
1020.0025.4663.3636.960.000.0042.900.000.00

ضرایب دروس در کد ضریب 7 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق 

درس ضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الکتریکی 1 و 23
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 14
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 14
سیستم های کنترل خطی4
سیگنال ها و سیستم ها1
الکترومغناطیس1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 7

(مهندسی مکاترونیک)

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیکماشین الکتریکیکنترل خطیسیگنالالکترومغناطیس
568.8953.3371.1137.780.000.0063.8961.11
1531.1180.0075.5613.330.000.0088.8941.67
2080.000.0080.000.000.0060.6113.890.00
3260.890.0058.300.000.0090.6935.630.00
5455.350.0053.000.000.0082.4532.390.00
5666.0847.2038.860.000.0051.8229.150.00
6245.5662.2253.330.000.0039.3919.440.00
6824.6116.6690.690.000.0058.300.000.00
696.6742.2255.560.0069.050.000.000.00
9060.0742.9135.330.000.0047.1126.500.00
10622.3815.1582.450.000.0053.000.000.00

ضرایب دروس در کد ضریب 8 مربوط به رشته کارشناسی ارشد برق 

درس ضریب
زبان2
ریاضیات3
مدارهای الکتریکی 1 و 23
الکترونیک 1 و 2 و سیستمهای دیجیتال 12
ماشین های الکتریکی 1 و 2 و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 11
سیستم های کنترل خطی2
سیگنال ها و سیستم ها1
الکترومغناطیس4

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  برق 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 8

(برق هوافضا)

رتبهزبانریاضیمدارالکترونیکماشین الکتریکیکنترل خطیسیگنالالکترومغناطیس
168.8953.3371.1137.780.000.0063.8961.11
431.1180.0075.5613.330.000.0088.8941.67
100.0013.8885.507.780.000.0068.0184.21
160.0012.6177.737.070.000.0061.8376.55
1760.0742.9135.330.000.0047.1126.500.00
3880.000.0080.000.000.0060.6113.890.00
5966.0847.2038.860.000.0051.8229.150.00
6045.5662.2253.330.000.0039.3919.440.00
6560.890.0058.300.000.0090.6935.630.00
8324.6116.6690.690.000.0058.300.000.00
9774.4440.0046.6722.220.000.000.000.00
10255.350.0053.000.000.0082.4532.390.00

 

مطالب مرتبط برق ارشد