نمونه کارنامه کارشناسی ارشد بیومواد

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد بیومواد ارشد بیو مواد

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مهندسی بیومواد

درس ضریب
زبان1
ریاضیات2

خواص فیزیکی مواد

2
خواص مکانیکی مواد2
شیمی فیزیک و ترمودینامیک1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  بیومواد 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(مهندسی پزشکی: بیومواد)

رتبهزبانریاضیخواص فیزیکیخواص مکانیکیشیمی فیزیک و ترمودینامیک
1415.5622.2544.4532.2669.67
220.001.9951.5633.4083.56
10818.5217.565.9535.4927.14
11720.378.736.5539.0329.86
18410.180.0021.829.1959.70
2259.260.0019.848.3554.28
3051.44-10.9013.0913.7827.55
3561.31-9.9111.9012.5325.05