فرمول قبولی کنکور ارشد مهندسی بیومواد

فرمول قبولی کنکور ارشد مهندسی بیومواد ارشد بیو مواد

فرمول قبولی رشته کارشناسی ارشد بیومواد

 

نام رشتهفرمول قبولی کارشناسی ارشد
مواد
باکس ریاضیات + باکس تخصصی
بیوموادباکس ریاضیات + باکس تخصصی