ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی ارشد مواد

ظرفیت قبولی گرایش مهندسی مواد در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران5020

 

ظرفیت قبولی گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف15-
امیرکبیر18-
شهید بهشتی8-
خواجه نصیر97
علم و صنعت3012
تربیت مدرس5-
صنعتی اصفهان3922
تبریز117
سهند تبریز255
شیراز28-
صنعتی نوشیروانی بابل107
فردوسی مشهد173
صنعتی شاهرود101

 

ظرفیت قبولی گرایش شکل دادن فلزات در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف6-
خواجه نصیر74
علم و صنعت83
فردوسی مشهد71
شیراز6-

 

ظرفیت قبولی گرایش استخراج فلزات در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف5-
امیرکبیر7-
علم و صنعت93
صنعتی اصفهان5-
سهند تبریز82

 

ظرفیت قبولی گرایش خوردگی و حفاظت مواد در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد (کد ضریب 1)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف5-
امیرکبیر28-
تربیت مدرس5-
فردوسی مشهد51
صنعتی اصفهان5-
شیراز11-
سهند تبریز 184

 

ظرفیت قبولی گرایش جوشکاری در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف5-
امیرکبیر8-
علم و صنعت94
تربیت مدرس5-
صنعتی اصفهان51
شیراز6-
سهند تبریز94

 

ظرفیت قبولی گرایش مهندسی پزشکی بیومتریال در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد (کد ضریب 4)

دانشگاهروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران82
صنعتی شریف--
امیرکبیر14-
علم و صنعت63
تربیت مدرس5-
صنعتی اصفهان5-
نوشیروانی بابل43