نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مواد

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مواد ارشد مواد

ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 

درس ضریب
زبان1
ریاضیات2

خواص فیزیکی مواد

2
خواص مکانیکی مواد2
شیمی فیزیک و ترمودینامیک2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  مهندسی مواد و متالورژی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1

(شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد، جوشکاری)

رتبهزبانریاضیخواص فیزیکیخواص مکانیکیشیمی فیزیک و ترمودینامیک
1015.5622.2544.4532.2669.67
110.001.9951.5633.4083.56
9910.180.0021.829.1959.70
10018.5217.565.9535.4927.14
10320.378.736.5539.0329.86
1279.260.0019.848.3554.28
2431.44-10.9013.0913.7827.55
2871.31-9.9111.9012.5325.05

 

ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 

درس ضریب
زبان1
ریاضیات2

خواص فیزیکی مواد

3
خواص مکانیکی مواد1
شیمی فیزیک و ترمودینامیک2

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  مهندسی مواد و متالورژی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2

(سرامیک و الکتروسرامیک)

رتبهزبانریاضیخواص فیزیکیخواص مکانیکیشیمی فیزیک و ترمودینامیک
815.5622.2544.4532.2669.67
90.001.9951.5633.4083.56
7310.180.0021.829.1959.70
979.260.0019.848.3554.28
15020.378.736.5539.0329.86
2271.44-10.9013.0913.7827.55
25218.900.0019.642.2920.67
2630.000.0034.910.006.89
28745.083.338.730.0018.38
3090.000.0031.740.006.26
31140.980.007.948.9916.71
31717.180.0017.852.0818.79
3962.910.0021.8218.384.59

 

ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 

درس ضریب
زبان1
ریاضیات2

خواص فیزیکی مواد

2
خواص مکانیکی مواد2
شیمی فیزیک و ترمودینامیک1

 

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد  مهندسی مواد و متالورژی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3

(ریخته گری و مهندسی پزشکی)

رتبهزبانریاضیخواص فیزیکیخواص مکانیکیشیمی فیزیک و ترمودینامیک
1415.5622.2544.4532.2669.67
220.001.9951.5633.4083.56
10818.5217.565.9535.4927.14
11720.378.736.5539.0329.86
18410.180.0021.829.1959.70
2259.260.0019.848.3554.28
3051.44-10.9013.0913.7827.55
3561.31-9.9111.9012.5325.05