ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی دکتری فناوری اطلاعات (It)

ظرفیت قبولی گرایش تجارت الکترونیک در کنکور  دکتری فناوری اطلاعات

گرایش تجارت الکترونیکروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران83
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی31
امیرکبیر--
تربیت مدرس--
علم و صنعت--
شهید بهشتی--
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--
صنعتی شاهرود--

 

ظرفیت قبولی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی در کنکور  دکتری فناوری اطلاعات

گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتیروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر--
تربیت مدرس4-
علم و صنعت--
شهید بهشتی11
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز--
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--
صنعتی شاهرود--

 

ظرفیت قبولی گرایش شبکه های کامپیوتری در کنکور  دکتری فناوری اطلاعات

گرایش شبکه های کامپیوتریروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران--
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی--
امیرکبیر--
تربیت مدرس--
علم و صنعت--
شهید بهشتی--
صنعتی نوشیروانی بابل--
صنعتی شیراز3-
صنعتی شاهرود--

 

مطالب مرتبط فناوری اطلاعات (It) دکتری